انجمن علمی مهندسی الکترونیک
دبیر : آقای رشید سلاماتی پور