انجمن علمی مهندسی مکانیک کشتی
دبیر : آقای محمد صدوقی