انجمن علمی مهندسی کشتی سازی
دبیر : آقای علی اصغر رشیدی