انجمن علمی زیست دریا
دبیر : آقای محمد مهدی طهماسبی