انجمن علمی مهندسی شیلات
دبیر : آقای محمد مهدی بلاغی اینالو