کانون ایرانشناسی و گردشگری
دبیر : آقای محمد وزیری روشن