کانون نماز و مراسمات
دبیر : آقای محمد حسین چراغ سحر