کانون قرآن و عترت(ع)
دبیر کانون : آقای داوود امیری ثالث