کارشناس امور کانون های فرهنگی
کارشناس کانون های فرهنگی : آقای علی رضا میر