انجمن علمی مهندسی مکانیک کشتینام دبیر
دبیر : آقای محمد صدوقی