حوزه ریاستاداره همکاریهای علمی و بین المللی

رئیس گروه  همکاری های علمی و بین المللی: دکتر هوشنگ خوش سیما

AWT IMAGE
پست الکترونیک :  khoshsima@cmu.ac.ir
پست الکترونیک :  khoshsima2002@yahoo.com
تلفن : 31272010-054