حوزه ریاستاداره همکاریهای علمی و بین المللی

رئیس گروه  همکاری های علمی و بین المللی: دکترمنصورگنجی

پست الکترونیک :  
پست الکترونیک :  
تلفن : 31272010-054