حوزه ریاستحراست دانشگاه
رئیس حراست : آقای محمد نهی مقدم
تلفن :
ایمیل: