اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییپروین صادقی

نام : پروین

نام خانوادگی : صادقی

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : p.sadeghi@cmu.ac.irسوابق تحصیلی:


-کارشناسی زیست شناسی گرایش دریا دانشگاه شهید بهشتی تهران

-کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش جانوران دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

-دکتری زیست شناسی جانوران دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دوره 6 ماهه فرصت مطالعاتی دانشگاه پالرمو-ایتالیا


-پایان نامه کارشناسی ارشد:  شناسایی و بررسی ساختار جمعیت اسفنجهای جزیزه هنگام

-پایان نامه دکتری: بررسی تغییرات اکوفیزیولوژیک، هماتولوژیک و بافتی کلیه ماهی هامور لکه زیتونی منقوط تحت تاثیر کروم در شرایط آزمایشگاهی و محیطی خلیج چابهار (دریای مکران)


فعالیتهای اجرایی:


-کارشناس پژوهشی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی (1391-1387)

-مدیر گروه زیست شناسی دریا دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (مهر ماه 1393 تا کنون)


فعالیتهای آموزشی:


-تدریس دروس زیر در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار:

-جانورشناسی 2

-آزمایشگاه جانورشناسی 2

-ویژگیهای زیستی دریاهای ایران

-اقیانوس شناسی

-ابزارشناسی و عملیات میدانی در دریا

-عملیات دریایی

-زبان تخصصی

-فیزیولوژی جانوری 3

-اکوفیزیولوژی آبزیان دریایی (کارشناسی ارشد)

-روش تحقیق (کارشناسی ارشد)


فعالیتهای پژوهشی:

پروژه های تحقیقاتی


-مجری طرح "شناسایی و پراکنش اسفنجهای سواحل جزرومدی خلیج چابهار"-1387

-مجری طرح "بررسی تنوع گونه ای کیتون های منطقه تیس خلیج چابهار"-1388

-مجری طرح " مطالعه امکان استفاده از شاخصهای خون شناسی و  بافت شناسی -هامورماهی لکه زیتونی منقوط بعنوان نشانگر زیستی آلودگی فلزات سنگین در خلیج چابهار و دریای عمان"-1393

-همکار طرح "تحقیقاتی بررسی پراکنش، تراکم و تعیین سطح سلامت مرجانهای خلیج چابهار-1387

-همکار طرح "بررسی اثرات تخلیه آب تعادل کشتیها در آبهای داخلی(خلیج فارس و دریای عمان)"-1387

-همکار طرح "بررسی مقدماتی پراکنش و فراوانی گونه های تشکیل دهنده بلوم -فیتوپلانکتونی درنوار ساحلی آبهای استان سیستان و بلوچستان (میدانی تا پسابندر)-1388

-همکار طرح " بررسی سیستماتیکی دوجورپایان مناطق غربی ایران"-1389

-همکار طرح "تحقیقاتی بررسی تاکسونومیکی دوجورپایان منطقه زیر جزرومدی دریای -عمان (چابهار تا گواتر)"- 1390

-همکار طرح "پایش حوزه دریای عمان"-1391


مقالات چاپ شده در مجلات ISI  و علمی- پژوهشی


- Sadeghi, P., Savari, A., Movahedinia, A., Safahieh, A. and Ajdari, D., 2014. An assessment of hematological and biochemical responses in the tropical fish Epinephelus stoliczkae of Chabahar Bay and Gulf of Oman under chromium exposure: Ecological and Experimental tests. Environmental Science and Pollution Research. 21:6076–6088. ISI: Impact factor: 2.75


- Loghmani, M. and Sadeghi, P. 2010Barnacles on hawksbill sea turtle, Ertemochelys imbricata, in Hormoz Island, Iran.Zoology in the Middle East Journal. 49:45-48. ISI:Impact factor: 0.54


- Sadeghi, P. and Loghmani, M. 2009. New observation of three species of hard coral from Chabahar Bay (Oman Sea), Iran.Journal of Biological Sciences.9(8). 837-840. ISI


- Sadeghi, P. and Loghmani, M. 2009. First record of Acanthopleura vaillantii(Neoloricata: Chitonidae) from Chabahar Bay of Oman sea. Journal of Marine Biology, Marine Biodiversity Record. 2:1-3. ISI


- Loghmani, M., Savari, A. and Sadeghi, P. 2008. Nesting of Hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) in the Hormoz Island, Iran-Zoology in the Middle East Journal. 45: 111-114. ISI: Impact factor: 0.54

-لقمانی، م.، سواری، الف.، کمی، ح.ق. وصادقی، پ. 1388.بررسی خصوصیات زیستی و تولید مثلی لاک پشت عقابی((Eretmochelys imbricataدر جزیره هرمز، مجله علمی پژوهشی علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی. 10-1:(2)7- ISC


-لقمانی، م.، سواری، الف.، مبارکی، الف و صادقی، پ. 1389.بررسی لانه گزینی لاک پشت عقابی (Eretmochelys imbricata ) در سواحل جزیره هرمز. مجله علمی پژوهشی انجمن زیست شناسی ایران. 9-1:(6)23-ISC

-لقمانی، م. و صادقی، پ. 1391. شناسایی و وضعیت سلامت سنگفرشهای مرجانی خلیج چابهار (دریای عمان). فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری. شماره 1- صفحات 68-57- ISC


-صادقی، پ.، سواری، الف.، موحدی نیا، ع.، صفاهیه، ع.، اژدری، د. 1393. تعیین غلظت حد کشندگی (LC50) دی کرومات پتاسیم و بررسی پاسخهای رفتاری در هامور ماهی لکه زیتونی منقوط (Epinephelus stoliczkae) . مجله علمی پژوهشی اقیانوس شناسی. جلد 5 شماره 17-صفحات 9-1- ISC


-امینی یکتا، ف.، آگاه، ح.، آقاجان پور، ف.، صالح، الف.، جلیلی، م.، حکمت آرا، م.، صادقی، پ.، واجدسمیعی، ج. و حمزه، م.ح. 1393. پراکنش رده‌های بی‌مهرگان کفزی در منطقه‌ی زیر جزر و مدی خلیج چابهار و آب‌های اطراف با تأکید بر تأثیر عوامل محیطی.مجله علمی پژوهشی اقیانوس شناسی.جلد 5 شماره 18-صفحات 37-29- ISC


-لقمانی، م. و صادقی، پ.بررسی پراکنش و تنوع مرجانهای سخت خلیج چابهار و دریای عمان. مجله علمی پژوهشی محیط زیست جانوری. پذیرش شده و در نوبت چاپ.ISC


مقالات ارائه شده در همایشهای بین المللی خارجی:


- Sadeghi, P., Savari, A., Yavari, V. and Loghmani, M. sponges identification of Hengam Island.Arabian Seas International Conference on Science and Technology of Aquaculture, Fisheries and Oceanography, (Kuwait, Feb 2007).


-Sadeghi, P., Savari, A., Yavari, V. and Loghmani, M. Identification and distribution of some sponges in Hengam Island of Persian Gulf.International conference on biodiversity conservation and management, (India Biocam- 2008).


-Loghmani, M., Savari, A. and Sadeghi, P. Breeding success and nest predation of hawksbill turtles (Eretmochelys imbricate) in Hormoz Island, IranInternational conference on biodiversity conservation and management, (India Biocam- 2008).


-Sadeghi, P. and Loghmani, M. Sponge distribution in the Hengam Island.International Congress on Biodiversity in the Middle east, (Jordan, October 2008).


-Loghmani, M., Savari, A. and Sadeghi, P.Hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) in the Hormoz Island, Iran.International Congress on Biodiversity in the Middle East, (Jordan, October 2008).


مقالات ارائه شده در همایشهای ملی و بین المللی داخلی:


-لقمانی، م. و صادقی، پ. و صمیمی نمین، ک. 1385.شناسایی مقدماتی پاروپایان، شکم پایان، کیسه تنان و لارواسه های شواحل شرقی جزیره کیش. چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران-دانشگاه تربیت مدرس.


-لقمانی، م. و صادقی، پ .و قدرتی شجاعی، م. 1385. شناسایی مگالوپلانکتونها (جلبکهای دریایی) سواحل جزیره هرمز. چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران-دانشگاه تربیت مدرس.


-لقمانی، م. وصادقی، پ.1385. بررسی میزان حضور لاک پشتهای عقابی برای تخمگذاری در جزیره هرمز. چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران-دانشگاه تربیت مدرس.


-صادقی، پ و لقمانی، م. 1385. شناسایی مقدماتی زئوپلانکتونهای سواحل شرقی جزیره کیش - همایش سراسری بیولوژی، جامعه و نگاهی به آینده- دانشگاه فردوسی مشهد.


-صادقی، پ.، سواری، الف.، معظمی، ن.، یاوری، و. و لقمانی، م. 1386.شناسایی و معرفی 5 گونه از اسفنجهای جزیره هنگام، دومین کنفرانس سراسری علوم جانوری- دانشگاه گیلان.


-لقمانی، م.، سواری، الف. و صادقی، پ. 1388. مقایسه میزان موفقیت تفریخ تخمها در محیط طبیعی و آزمایشگاه در لاک پشت دریایی گونه  عقابی در جزیره هرمز- همایش علوم و فنون دریایی ایران-دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.


-صادقی، پ.،حکمت آرا، م. و لقمانی، م. 1389. بررسی تنوع گونه ای کیتونهای ساحل تیس، خلیج چابهار. اولین همایش علوم زیستی دریای مکران. دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.


-شهنوازی، آ.،صادقی، پ. و  لقمانی، م. 1389.شناسایی شکم پایان ساحل بین جزرو مدی خلیج چابهار- نخستین همایش علوم زیستی دریای مکران. دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.-حکمت آرا، م. و صادقی، پ.1389. مطالعه فونستیک سواحل خلیج چابهار. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین ­المللی زیست شناسی ایران. مشهد.


-صادقی، پ.، حکمت آرا، م. و لقمانی، م. 1391. شناسایی اسفنجهای منطقه بین جزرومدی خلیج چابهار. دومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران.دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.داوری مقالات در نشریات داخلی و خارجی


-Environmental Toxicology

-Comparative Clinical Pathology

-Indian Journal of Geo-Marine Science

-مجله اقیانوس شناسی

-مجله محیط زیست جانوری

-مجله کشتی و دریا

-مجله زیست شناسی جانوران آبزی


تالیف و ترجمه کتاب:


-  تالیف کتاب زیست شناسی اسفنجهای دریایی. 1388. انتشارات نگار نور، تهران، ایران، شابک 4-17-2595-964-978

- ترجمه کتاب Marine Biology (در دست اقدام)


راهنمایی و مشاوره پایان ­نامه ­های کارشناسی و کارشناسی ارشد


-مطالعه شکم پایان منطقه جزر و مدی خلیج چابهار. 1389 

-بررسی تغییرات تنوع و پراکنش خرچنگهای منطقه بین جزرومدی سواحل سیستان و بلوچستان. 1390

-بررسی اثر مانسون بر تنوع و پراکنش نرم تنان ساحل آب شیرین کن خلیج چابهار. 1392

-مطالعه مقایسه اندامهای خونساز در ماهی شبه شوریده و کفشک در خورموسی. 1392

-بررسی ساختار جوامع سخت پوستان زیرجزرومدی سواحل شرقی چابهار. 1393 

-بررسی ساختار جوامع کرمهای حلقوی زیرجزرومدی سواحل شرقی چابهار. 1393 

-بررسی ساختار جوامع شکم پایان زیرجزرومدی سواحل شرقی چابهار. 1393

-بررسی ساختار جمعیت ماکروبنتوزهای تالاب صورتی. 1393   


گواهینامه های علمی


- دارای گواهی شرکت در کارگاه تخصصی آموزشی تنوع زیستی جنگلهای حرا- بهمن ماه 1383- دانشگاه هرمزگان

- دارای گواهی شرکت در کارگاه تخصصی آموزشی لیمنولوژی کاربردی- آذر ماه 1385- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

- دارای گواهی شرکت در کارگاه تخصصی آموزشی پژوهش و روش تحقیق-اردیبهشت ماه 1386-  دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

- دارای گواهی شرکت در کارگاه تخصصی آموزشی بررسی سلامت آبسنگهای مرجانی با استفاده از روش Coralwatch- آذر ماه 1387- مرکز ملی اقیانوس شناسی چابهار

- دارای گواهی شرکت در کارگاه تخصصی آموزشی دوره مقدماتی آشنایی با فنوری نانو. دی ماه 1389.دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

- دارای گواهی شرکت در کارگاه تخصصی آموزشی دستگاههای شناسایی و آنالیز نانو مواد. دی ماه 1389.دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

- دارای گواهی شرکت در کارگاه تخصصی آموزشی SPSS. شهریور ماه 1390. مرکز توسعه نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

- دارای گواهی شرکت در کارگاه تخصصی style editor آذر ماه 1392. دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

- دارای گواهی شرکت در کارگاه تخصصی تاکسیدرمی پرندگان. آذر ماه 1392. دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرعضویت در مجامع علمی:


-عضو بنیاد ملی نخبگان ایران

-عضو دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

-عضو انجمن زیست شناسی ایران

-عضو انجمن علوم و فنون دریایی ایران

-عضو انجمن زیست شناسان دریایی ایران