اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییزینب کیامهر

نام : زینب

نام خانوادگی : کیامهر

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : z.kiamehr@cmu.ac.ir