اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییامید کوهکن

نام : امید

نام خانوادگی : کوهکن

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : o.kohkan@cmu.ac.ir