اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییسید حسین هاشمی

نام : سید حسین

نام خانوادگی : هاشمی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : h.hashemi@cmu.ac.ir