اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییفرشته گلستانه

نام : فرشته

نام خانوادگی : گلستانه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : golestaneh@cmu.ac.ir