اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییگیلان عطاران فریمان

نام : گیلان

نام خانوادگی : عطاران فریمان

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : g.attaran@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی

-

کارشناسی در رشته علوم جانوری در دانشگاه شیراز-ایران

-

کارشناسی به دکتری به صورت پیوسته در رشته بیولوژی جانوری گرایش آبزیان؛ دانشگاه تاسمانیا دانشکده علوم و تکنولوژی، - آبزی پروری ،لانسستون- استرالیا

-

پایان نامه دکتری تحت عنوان :

Dinoflagellates and Chattonella Resting Cyst from Recent Sediments of Iran South-east coast""

فعالیتهای اجرایی

-

۱۳۸۷- رئیس دانشکده علوم دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی

-

۱۳۸۶- عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی – دانشکده علوم دریایی چابهار

-

۱۳۸۰ - ۱۳۸۲ رئیس ایستگاه تحقیقاتی شیلات- گواتر-چابهار

-

۱۳۷۷- ۱۳۸۰ مسئول اطلا عات علمی مرکز تحقیقات شیلات آبهای دور آبهای دور-چابهار

-

۱۳۷۶-۱۳۷۷ مسئول بخش بیولوژی مرکز تحقیقات شیلات آبهای دور آبهای دور-چابهار

-

۱۳۷۲ - ۱۳۸۱ کارشناس بنتوز مرکز تحقیقات شیلات آبهای دور- چابهار

-

۱۳۷۲-۱۳۸۶کارشناس مرکز تحقیقات شیلات آبهای دورچابهار

فعالیتهای آموزشی

-

تدریس دروس زیر در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی :

· لیمنولوژی ۱

· لیمنولوژی ۲

· جانورشناسی بی مهره گان

· ازمایشگاه جانور شناسی ۱

· زیست شناسی دریای ۱(پلانکتون شناسی و بنتوز شناسی)

· زبان تخصصی زیست شناسی دریا

· تکامل

-

تدریس زیست شناسی (دانشگاه ازاد اسلا می چابهار)

تدریس روش تحقیق (دانشگاه بین المللی چابهار)

-

۱۳۸۷- مدرس کارگاه اموزشی " اشنایی با پدیده کشند قرمز"

-

شرکت در کار گروه " بررسی سلامت ابسنگهای مرجانی خلیج چابهار در بهمن ماه ۱۳۸۷در مرکراقیانوس شناسی چابهار"

-

شرکت در کار گروه تخصصی زیر( به زبان انگلیسی) درپژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در ۱۴ اسفند ۱۳۸۷

Dynamics and controlling of Cochlodinium sp. Bloom in the Persian Gulf and Oman sea"

· دوره TFT)training for trainers)

· دوره ISO۹۰۰۱:و ISO۱۴۰۰۰:

فعالیتهای پژوهشی

-

ثبت اطلاعات ژنتیکی بیش از ده گونه فیتوپلانکتونی (استرینهای ایرانی) از گروه گونه هایی(Scrippsiella) که پتانسیل تشکیل بلوم را دارند (در بانک ژنتیکی ((Gen Bank

-

۱۳۸۸- مجری طرح در حال اجرا " بررسی مقدماتی پراکنش فیتوپلانکتونهای تشکیل دهنده بلوم ودر ابهای سواحل دریای عمان

-

۱۳۸۷- مجری طرح در حال اجرا" شناسایی جلبکهای میکروسکوپی بومی دریای عمان (سواحل استان سیستان و بلوچستان)و ارزیابی آنها به عنوان غذای زنده در آبزی پروری"

-

۱۳۸۷- همکار پروژه بررسی پراکنش تراکم و تعیین سطح سلامت مرجانها در آبهای حوزه خلیج چابهار

-

۱۳۸۶- همکار پروژه: بررسی اکولوژی جمعیت خیارهای دریایی در خلیج چابهار

-

۱۳۸۱- همکار پروژه " بررسی کیفیت پساب خروجی از مزارع پرورش میگو در گواتر"

-

۱۳۸۰- همکار پروژه" بررسی و امکان پرورش جلبکهای مهم اقتصادی با تاکید بر جنس گراسیلاریا در مناطق طبیعی و استخرهای خاکی"

-

۱۳۷۹-۸۰ همکار پروژه " بررسی جامع اکولوژی استخرهای پرورش میگو در منطقه گواتر"

-

۱۳۷۷-۷۹ همکار پروژه" ارزیابی ذخایر کفزیان صید ترال کف به روش مساحت جاروب شده"

-

۱۳۷۷-۷۹ همکار پروژه" تهیه اطلس نرمتنان دریای عمان در استان سیستان و بلوچستان"

-

۱۳۷۶-۷۸ همکار پروژه"بررسی لیمنولوژی پایین دست رودخانه باهوکلات"

-

۱۳۷۵- همکار پروژه " هیدرولوژی و هیدروبیولوژی خورباهوکلات"

-

۱۳۷۴- همکار پروژه " هیدرولوژی و هیدروبیولوژی خلیج چابهار"

-

۱۳۷۳- همکار پروژه " هیدرولوژی و هیدروبیولوژی خلیج گواتر"

مقالات :

-

۱۳۸۸- مقاله تحت عنوان زیر در دست داوری برای ژورنال "Iranian fisheries Jurnal"

"Cyst-theca relationship of three Protoperidinium species from Iran southeast coast sedimement"

-

۱۹۹۸-چاپ مقاله تحت عنوان "Studies on the bivalve diversity of the Chabahar Bay"

در ژورنال Indian Journal of Marine Sciences, Vol. ۲۷ June.۱۹۹۸

-

۲۰۰۰- پذیرفته شدن مقاله تحت عنوان

" Comparing the Chabahar and Gwatar Bays with respect to diversity indices of Macrobenthic Fauna of Oman Sea (presented in ۲nd Congress of “

و چاپ خلاصه آن در کتاب خلاصه مقالات کنفرانس تحت عنوان

" "۲۹th Benthic Ecology Meeting”, ۹-۱۲ March ۲۰۰۰, UNC Wilmington (UNCW), North Carolina, USA)

-

۲۰۰۰- پذیرفته شدن مقاله تحت عنوان

"Assessment of Dispersion of Macrobenthic Fauna in Baho-kalat Estuary"

و چاپ خلاصه آن در کتاب خلاصه مقالات کنفرانس تحت عنوان

" ۲۹th Benthic Ecology Meeting”, ۹-۱۲ March ۲۰۰۰, UNC Wilmington (UNCW), North Carolina, USA)"

-

۱۳۷۹- ارائه مقاله تحت عنوان : بررسی تنوع گونه ای ماکروفونای خلیج چابهار و گواتر در کنفرانس " دومین کنگره بهره وری پایدار خلیج فارس" در دانشگاه کیش

-

۱۳۸۰- پذیرفته شدن مقاله در دانشگاه سلطان قابوس-عمان تحت عنوان

Assessment of Gastropoda Diversity in the Chabahar Bay (Northeast of Oman Sea)""

و چاپ خلاصه آن در کتاب خلاصه مقالات کنفرانس تحت عنوان

"International Conference of Fisheries, Aquaculture and Environment in NW Indian Ocean, ۸-۱۰ January ۲۰۰۱"

-

۱۳۸۰– چاپ مقاله تحت عنوان " بررسی تنوع و پراکنش پرتاران خور باهو کلات-شمال شرق دریای عمان" در مجله علمی پژوهش و سازندگی-زمستان- شماره ۵۳

-

۱۳۸۶- چاپ مقاله زیر(معرفی مولکولی و مرفولوژیکی) در معتبرترین ژورنال فیتوپلانکتونی

Scrippsiella irregularis sp. nov. (Dinophyceae), a new dinoflagellate from the southeast coast of Iran

Gilan Attaran-Fariman and Christopher J.S. Bolc phycologia ۲۰۰۷, volume ۴۶(۵)"

-

۱۳۸۶- چاپ مقاله زیر(معرفی مولکولی و مرفولوژیکی و سم شنا سی) گونه جدید ایرانی از گروه داینوفلاژلاها از آبهای سواحل استان سیستان و بلوچستا ن که در معتبرترین ژورنال فیتوپلانکتونی(Phycologia) درشماره زیرچاپ شده است

"Morphology and phylogenetic affinities of Gymnodinium trapeziforme sp. nov. (Dinophyceae): A new dinoflagellate from the southeast coast of Iran that forms microreticulate resting cysts"

Gilan Attaran-Fariman, Miguel F. De Salas Andrew P. Negri, and Christopher J.S. Bolch۱. " phycologia ۲۰۰۷, volume ۴۶(۶)

-

۱۳۸۶ – پذیرش وچاپ خلاصه مقاله تحت عنوان

" Dinoflagellate Resting Cysts Taxonomy from Recent Sediment of the Southeast Coast of Iran

دربیست هفتمین کنفرانس جانور شناسی پاکستان Pakistan Congress of zoology ۲۷th February- ۱ March ۲۰۰۷)

عضویت انجمن های علمی :

-

عضو کمیته علمی و ملی مبارزه با شکوفایی مضر فیتو پلانکتونی در ابهای جنوبی ایران

-

داوری مقالات پلانکتونی دو مجله علمی پژوهشی بولتن علمی شیلات و

مجله ISI،Iranian fisheries journal
 

-

مشاور ستاد مبارزه با تهدیدات زیستی منابع آبزی موسسه تحقیقات شیلات ایران

افتخارات :

-

کشف دو گونه جدید فیتو پلانکتونی ازگروه Gymnodinioids ها و Scrippsiella ها برای اولین بار در دنیا و ثبت اطلاعات ژنتیکی در بانک ژنی ) GenBank).این دو گونه استرین ایرانی تحت عناوین زیر نامگذاری و با شماره های ذکر شده در بانک ژنی به ثبت رسید:

۱- Gymnodinium trapeziforme Attaran-Fariman & Bolch sp. nov.

GenBank No. EF۱۹۲۴۱۴

۲-Scrippsiella irregularis Attaran-Fariman & Bolch sp. Nov.

GenBank No. EF۵۸۴۴۶۰

استرین دوم : EF۵۸۴۴۶۱