اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییعبدالغفور جهاندیده

نام : عبدالغفور

نام خانوادگی : جهاندیده

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : jahandideh@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی

-

دکتری زبان و ادبیات فارسی-دانشگاه علامه طباطبائی-بهمن1388

-

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی-دانشگاه تهران-شهریور1377

-

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی-دانشگاه شیراز –بهمن 1373

فعالیتهای پژوهشی

تالیفات :

-

دیوان روانبد (چاپ شده)

-

شرح منظومه مکران (زیر چاپ)

-

حماسه سرایی در بلوچستان (در نوبت چاپ)

-

پژوهشی در منظومه های عاشقانه بلوچی (در نوبت چاپ)

مقالات :

-

چاپ مقاله با عنوان: پژوهشی در آئین ور ایران باستان و بررسی آن در ادبیات فارسی و در بلوچستان در مجله علمی پژوهشی فرهنگستان(در نوبت چاپ)