اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییعلی طاهری

نام : علی

نام خانوادگی : طاهری

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : taheri@cmu.ac.ir