اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییمرتضی ضیاء الدینی

نام : مرتضی

نام خانوادگی : ضیاءالدینی

 

AWT IMAGE

 مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : m.ziyaadini@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی:

دکترا / شیمی آلی / دانشگاه سیستان و بلوچستان 1390

کارشناسی ارشد / شیمی آلی / دانشگاه سیستان و بلوچستان 1386

کارشناسی / شیمی محض / دانشگاه شهید باهنر کرمان 1383

سوابق اجرایی:

مدیر امور پژوهشی از اسفند 1395 تا کنون

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از مهر 1390 لغایت آذر 1395

عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه از مهر 1390 لغایت آذر 1395

مدیر آموزش کانون بسیج اساتید دانشگاه از 1391 تاکنون

سوابق آموزشی:

تدریس دروس شیمی عمومی 1و 2، شیمی آلی، شیمی تکنولوژی چرم، شیمی کانی ها، شیمی آلی پیشرفته، آنالیز ترکیبات آلی دریا و زبان تخصصی در دانشگاههای سیستان و بلوچستان، آزاد اسلامی واحد کرمان، دریانوردی و علوم دریایی چابهار

زمینه های تحقیقاتی مورد توجه:

سنتز ترکیبات هتروسیکل بعنوان بلوک اصلی برخی داروها و سموم نباتی به روش واکنشهای چند جزئی

سنتز ترکیبات آلی فسفر که نقش آنتی باکتریال و آنتی ویروس دارند

تست کاتالیزورهای مختلف Heterogeneous و Homogenous و همچنین مایعات یونی (Ionic liquid) در بهره وری واکنشهای چند جزئی

مطالعه آلودگی های دریا (فلزات سنگین و ترکیبات آلی)

مطالعه استخراج ترکیبات آلی طبیعی از ارگانیسمهای گیاهی و جانوری در دریا

مطالعه روش های میکرواستخراج در آنالیز ترکیبات آلی دریا

سنتز نانو ذرات اکسید های فلزی و مطالعه اثر فتوکاتالیستی آنها در حذف آلاینده های آلی از محیطهای آبی

مقالات چاپ شده درمجلات ISI

1-A survey on biota-sediment accumulation factor and concentration of heavy metals (Hg, Cd, As, Ni, Pb and Cu) in sediment and tissuses of chiton lamyi (Mollusca: polyplacophora:chitonidae) in chabahar Bay, iran. M. Ziyaadini, Z. Yousefiyanpour, J. Ghasemzadeh, M. M. Zahedi, Iranian journal of Fisheries Sciences (IJFS), (2016), Accepted manuscript.

2- Ultrasound-assisted extraction combined with reverse phase-dispersive liquid-liquid micro extraction as a new approach for preconcentration and spectrophotometric determination of total phenol in marine sediments of Chabahar Bay. M. Ziyaadini, M. M. Zahedi, S. Khosravinia, Marine Pollution Bulletin, (2016), 109(1), 104-9.

3- Assessment of concentration, bioaccumulation and sources of polycyclic aromatic hydrocarbons in zooplankton of Chabahar Bay. M. Ziyaadini, A. Mahdinia, L. Khaleghi, M. Nassiri, Marine Pollution Bulletin, (2016), 107 (1), 408-412.

4- Synthesis of New Stable Phosphorus Ylides and 1,4-Diionic Organophosphorus Compound from a Reaction between Hexamethyl Phosphorous Triamide and Dimethyl Acetylenedicarboxylate in the Presence of CH-Acids. M. Ziyaadini, M. T. Maghsoodlou , N. Hazeri, S. M. Habibi-Khorassani, Heteroatom Chemistry,  (2013), 24, 84-89 .

5- One-Pot Synthesis and X-Ray Structure of New, Stable Tetrahydropyrrolo[1,2-a][1,10]Phenanthrolines with Four Diastereoisomeric Centers. R. Heydari, B. Tahamipour, N. Akbarzadeh, C. Graif, M. Ziyaadini, Synthetic Communications(2013), 43(15).

6- A Novel Synthesis of Stable 1,5-Diionic Organophosphorus Compounds from the Reaction between Triphenylphosphine and Acetylenedicarboxylic acid (ADA) in the Presence of N-H Heterocyclic Compounds. M. Ziyaadini, M. T. Maghsoodlou, N. Hazeri, S. M. Habibi-Khorassani, Monatshefte fur Chemie, (2012) DOI 10.1007/s00706-012-0743-3.

7- Synthesis and dynamic 1H NMR study around the Carbon-Carbon double bond in the new Stable Phosphorus Ylides derived from reaction between Hexamethyl Phosphorous Triamide and Dimethyl acetylenedicarboxylate in the Presence of NH-Heterocyclic compounds. M. Ziyaadini, M. T. Maghsoodlou , N. Hazeri, S. M. Habibi-Khorassani, Heteroatom Chemistry,  (2012), 23, 131-137 .

8- A novel one-pot domino reaction for the synthesis of 2-acetyl-3-(phenylamino)indolizine-1-carboxamide derivatives. M. Ziyaadini, N. Hazeri, M. T. Maghsoodlou , S. M. Habibi-Khorassani and A. C. Willis, Tetrahedron Letters (2011), 52, 5774–5776.

9- Diastereoselective synthesis and X-ray structure of new stable dicyano {8aRS, 10SR, 11SR}-9,9-dicyano-10-aryl-11-benzoyl-8a,9,10,11-tetrahydropyrrolo[1,2a][1,10]phenantrolines. B. Tahamipour, R. Heydari, N. Akbarzadeh, M. Ziyaadini and C. Graif, Journal of Chemical Research (2011), June, 329-332.

10-Diastereoselective Synthesis of γ–Dispiroiminolactone Bearing Naphthalene or Bipyridine Pendant Groups. M. T. Maghsoodlou , N. Hazeri, S. M. Habibi-Khorassani, M. Ziyaadini, G. Marandi,  K. Khandan-Barani, P. Ebrahimi, F. Rostami-Charati, A. Sobo lev and M. Makha   J.Hetereocyclic Chem., (2009), 46, 843.

11 -γ-Dispiro-iminolactone synthesis by three component reaction between alkyl isocyanides and acetylenic esters with α- dicarbonyl compounds. N. Hazeri, M. T. Maghsoodlou , S. M. Habibi-Khorassani, M. Ziyaadini, G. Marandi, K. Khandan-Barani and H. R. Bijanzadeh ARCIVOC, 2007(Xii), 34-40.

12-Synthesis of novel 2-pyridyl- substituted 2,5-dihydro-2-imino- and 2-amino- furan derivatives via a three component condensation of alkyl isocyanides and acetylenic esters with di-(2-pyridyl) ketone or 2-pyridinecarboxaldehyde. N. Hazeri, M. T. Maghsoodlou , S. M. Habibi-Khorassani, G. Marandi,  K. Khandan-Barani, M. Ziyaadini and A. Aminkhani  ARCIVOC, 2007(i), 173-179.

مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی داخلی:

  1. بررسی نرم تن Chiton lamyi از نظر شاخص زیستی آلودگی عناصر سمی کادمیم، مس، آرسنیک و جیوه در سواحل خلیج چابهار. مرتضی ضیاءالدینی، علی مهدی نیا، زهرا یوسفیان پور. مجله علوم و فنون دریایی خرمشهر، تابستان 1394

  1. خواص ضد اکسیدان برون سلولی عصاره برخی اسفنجهای دریایی سواحل چابهار. علی طاهری، سمیرا جلالی نژاد، آرش شکوری، پروین صادقی، مهدی نام آوری، مرتضی ضیاءالدینی، علی معتمدزادگان، مجله علوم پزشکی رازی، دوره 23 ، شماره 142، فروردین 1395

مقالات چاپ شده در همایش های داخلی و بین المللی:

Tri-o-tolylphosphine as a reagent for the Synthesis of new Stable Phosphorus Ylides. M. Ziyaadini, 19thIranian seminar of organic chemistry, September 5-7, 2012, Vali-e-Asr university of Rafsanja, Rafsanjan, Iran.

The utilization of acetylenedicarboxylic acid (ADA) instead of acetylenic diesters in the synthesis of new organophosphorus compounds. M. Ziyaadini, 19thIranian seminar of organic chemistry, September 5-7, 2012, Vali-e-Asr university of Rafsanja, Rafsanjan, Iran.

Hexamethyl Phosphorous Triamide (HMPT) as a reagent for the Synthesis of new Stable Phosphorus Ylides. M. Ziyaadini, N. Hazeri, M. T. Maghsoodlou, 18thIranian seminar of organic chemistry, March 7-9, 2012, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran.

 A New Synthesis of 1,5-Diionic Organophosphorus Compounds from the Reaction between Triphenylphosphine and Propiolic Acid in the Presence of N-H Heterocyclic Compounds. M. Ziyaadini, M. T. Maghsoodlou, 18thIranian seminar of organic chemistry, March 7-9, 2012, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran.

A Novel and Efficient Synthesis of Stable 1,5-Diionic Organophosphorus Compounds from the Reaction between Triphenylphosphine and Acetylenedicarboxylic acid (ADA) in the Presence of C-H Acids. M. Ziyaadini, M. T. Maghsoodlou, 18thIranian seminar of organic chemistry, March 7-9, 2012, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran.

One Pot Synthesis of Stable phosphorus ylide Using trialkyl phosphites and acetylenic diesters in the presence of NH-containing compounds. M. Ziyaadini, M. Rostamizadeh, M. T. Maghsoodlou, 42nd IUPAC Conference, August 2-7, 2009, Glasgow, United Kingdom.

γ-Dispiroiminolactone synthesis by reaction of acetylenic esters and Acenaphthenequinone in the presence of  isocyanides. M. T. Maghsoodlou, M. Ziyaadini, 15thIranian seminar of organic chemistry, August 27-29, 2008, University of Razi, Kermanshah, Iran.

1- جداسازی یون منیزیوم از آب دریا و باقیمانده آب اسمز معکوس با روش تسهیل شده توده غشای مایع. میرمهدی زاهدی، مرتضی ضیاءالدینی، سمیه محمد قاسمی. اولین همایش ملی تکنیک های نوین در تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران 14 و 15 مهر 1393.

 2- تعیین منشاء هیدرو کربن های آروماتیک چند حلقوی (PAHs) در زئوپلانکتون های خلیج چابهار. مرتضی ضیاءالدینی، لیلا خالقی. اولین همایش ملی پدافند غیرعامل در علوم دریایی 29 -28 آبان 93 بندرعباس-ایران.

3- اندازه گیری عناصر سمی سرب و نیکل در نرم تن Chiton lamyi  و آبهای ساحلی خلیج چابهار. مرتضی ضیاءالدینی، علی مهدی نیا و زهرا یوسفیان پور. اولین همایش ملی پدافند غیرعامل در علوم دریایی 29 -28 آبان 93 بندرعباس-ایران.

4- بهینه سازی روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی فاز معکوس (RP-DLLME) جهت اندازه گیری طیف سنجی فنل کل در رسوبات دریایی. مرتضی ضیاءالدینی، میرمهدی زاهدی دیزجی، سعید خسروی نیا.  نخستین کنگره بین المللی جامع محیط زیست 25 و 26 مهر 94  تهران-ایران.

5- مروری بر روش های نوین استخراج ترکیبات فنلی از نمونه های جامد و مایع در محیط های آبی. مرتضی ضیاءالدینی، میرمهدی زاهدی دیزجی، سعید خسروی نیا.  نخستین کنگره بین المللی جامع محیط زیست 25 و 26 مهر 94 تهران-ایران.

6- اندازه گیری غلظت لیتیم در آب های ساحلی خلیج چابهار در سطوح مختلف با استفاده از تورین به عنوان معرف طیف نگاری فرابنفش. مرتضی ضیاءالدینی، میرمهدی زاهدی دیزجی، فروغ نظرزاده ده بزرگی.  نخستین کنگره بین المللی جامع محیط زیست 25 و 26 مهر 94 تهران-ایران.

7- مقایسه و بررسی روش های نوین میکرواستخراج فلزات سنگین در محیط های آبی. مرتضی ضیاءالدینی، سعید خسروی نیا. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، مهندسی شیمی و زیست شناسی 3 اردیبهشت 95 تهران-ایران.

8- تعیین فتالات استر در آب دریای چابهار با استفاده از روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی کوپل شده با GC-FID. محمود نصیری، بهشته اژدری، مرتضی ضیاءالدینی، چهارمین کنگره بین المللی پیشرفت در شیمی، مهندسی شیمی و متالوژی، شهریور 1395.

9- مروری بر مایعات یونی و نقش آن بعنوان حامل یون در  فرایند استخراج و جداسازی غشایی فلزات سنگین از محیط های آبی. مرتضی ضیاءالدینی، آزاده دهقان رحیمی. سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران، ۳۰ آذر ۱۳۹۵.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد:

1- راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی میزان غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در زئوپلانکتون های خلیج چابهار توسط GC-MS

2- راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: ارزیابی میزان غلظت برخی فلزات سنگین در چند کفه‌ای کیتون (chiton lamyi) سواحل چابهار توسط دستگاه جذب اتمی

3- راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: اندازه گیری طیف سنجی فنل کل در رسوبات دریایی خلیج چابهار به روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی فاز معکوس (PR-DLLME)

4- راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی غلظت لیتیم در آب های ساحلی خلیج چابهار در سطوح مختلف بااستفاده از تورین به عنوان معرف طیف نگاری فرابنفش

5- راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: اندازه گیری فصلی استرهای فتالات در خلیج چابهار به روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی با استفاده از GC-FID

6- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: پیش تغلیظ و اندازه گیری استر های فتالات در آبهای خلیج چابهار توسط میکرو استخراج مایع-مایع پخشی جفت شده با کروماتوگرافی گازی

7- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: میکرواستخراج مایع پخشی مبتنی بر تشکیل امولسیون به منظور گونه شناسی کروم در آب¬های خلیج چابهار با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا جفت شده با آشکارساز مرئی و فرابنفش UV-Vis

8- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی استخراج گزینشی منیزیم از آب دریا با استفاده از روش انتقال غشاء مایع

9- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: استخراج نفتالن سولفوناتها از آب دریای خلیج چابهار به روش میله همزن جاذب پوشش داده شده با مولکول نگاری پلیمری و اندازه گیری آنها با HPLC