اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییعلی صدوق نیری

نام : علی

نام خانوادگی : صدوق نیری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : ali_sadough@cmu.ac.ir


سوابق آموزشی :

-

کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی- شیلات، ورودی سال 1383- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

-

کارشناسی: مهندسی منابع طبیعی- شیلات، ورودی 1378- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

سوابق پژوهشی :

مقالات:

-

Sadough, A.; Nikpour, Y.; Yavari, V.; Nabavi, M. B.; Rajabzadeh, E.; Ronagh, M. T. and Ahmadi, R. Heavy metals accumulation in two fish species (Tenualosa ilisha and Otolithes ruber) from northwest of coasts Persian Gulf, Iran. Journal of Hazardous Materials. Accepted Manuscript 2008.

-

Sadough niri, A.; Nikpour, Y.; Yavari, V.; Nabavi, M.B.; Ronagh, M.T.; Ahmadi, R.; Zare, R. and Abhari segonbad, H (2008). The effects of some physico-chemical parameters of water on attachment fungi rate of egg in Acipenser persicus during incubation period. AQUACULTURE AMERICA 2008. California, USA.

-

Sadough niri, A.; Nikpour, Y.; Yavari, V.; Nabavi, M.B.; Ronagh, M.T. and Ahmadi, R. (2007). Effect EDTA on reduction of Cadmium toxicity on some haematological parameters of Common Carp (Cyprinus carpio). Aquaculture Canada OM 2007 conference in Edmonton, Alberta, Canada.

-

Sadough, A.; Nikpour, Y.; Ronagh, M.T. Ahmadi, R. and Zare, R. (2007). Effect EDTA on reduction of Cadmium toxicity on growth and biochemical profiles of Common Carp (Cyprinus carpio). Aquaculture Europe 2007. Istanbul, Turkey.

-

Sadough, A.; Yavari, V.; Nikpour, Y.; Rajabzadeh, E.; Pashazanoosi, H. and Ahmadi, R. (2007). Heavy metals concentrations in the muscle, liver and gill tissues of Hilsa Shad from the Karoon River, Iran. 8th Asian Fisheries Forum, Kochi, India.

-

Sadough, A.; Yavari, V.; Nikpour, Y.; Rajabzadeh, E.; Pashazanoosi, H. and Ahmadi, R. (2007). Heavy metals bioaccumulation in muscle tissue of Hilsa Shad in Karoon River, Iran and its relation with standrad length and total weight. 8th Asian Fisheries Forum, Kochi, India.

-

Sadough, A.; Nikpour, Y. and Ahmadi, R. (19-20 Feb, 2007). Heavy metals concentration in muscle tissue of Tenualosa ilisha in Karoon River and its comparison with Global Standards. The 1 st Conference and Exhibition of Environmental Engineering, Tehran, Iran.

-

Salari, M. A.; Sadough, A. and Nikpour, Y. (19-20 Feb, 2007). Investigation of heavy metals in sediments of Shafarud River. The 1 st Conference and Exhibition of Environmental Engineering, Tehran, Iran.

-

Sadough, A.; Nikpour, Y.; Yavari, V.; Rajabzadeh, E. and Ahmadi, R. (25-26 Feb, 2007). Environmental damages caused by heavy metals on Tenualosa ilisha from northwest Persian Gulf, Iran. The International Conference on The Persian Gulf and Iran,s Peaceful Nuclear Power, Isfahan, Iran.

-

Sadough, A.; Nikpour, Y.; Yavari, V.; Salari, M. A.; Rajabzadeh, E. Pashazanoosi, H. and Ahmadi, R. (16 Nov, 2006). Comparison and investigation of heavy metals concentration in different tissues of Tenualosa ilisha in Karoon River. The 1 st Conference Ecology, Tehran, Iran.

-

Sadough, A.; Nikpour, Y.; Yavari, V.; Salari, M. A.; Rajabzadeh, E. Pashazanoosi, H. and Ahmadi, R. (16 Nov, 2006). Heavy metals accumulation in muscle tissue of Tenualosa ilisha in Karoon River and its relation with biometrical factors. The 1 st Conference Ecology, Tehran, Iran.

-

Sadough, A.; Nikpour, Y.; Yavari, V.; Salari, M. A. and Ahmadi, R. . 31 Oct, 1-3 Nov, 2006. Comparison content Environmental pollutants specifically heavy metals in muscle, liver and gill tissues of Tenualosa ilisha in Karoon River. The 7 st Conference Agriculture and Natural resources Sciences, Tabriz, Iran.

گرجی پور، ع.، صدوق نیری، ع.، حسینی ا.ر. و بیتا، س. (1388). بررسی تجمع برخی فلزات سنگین در بافتهای عضله، کبد و آبشش ماهی هامور (Epinephlus coioiedes )، مجله علمی شیلات ایران، شماره 1: صفحات 107-101. (چاپ شده در مجله علمی- پژوهشی شیلات ایران)

-

سالاری، م. ع. و صدوق، ع.، 1385، مطالعه زیست محیطی رودخانه زاینده‌رود و اثرات آلودگی آب بر آبزیان- همایش کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه تبریز

-

رجب زاده قطرمی، ا. و صدوق، ع.، 1385، بررسی پارامترهای کیفی فیزیکو شیمیایی آب سد مخزنی کرخه جهت مصارف شهری و کشاورزی- همایش مهندسی محیط زیست- دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

-

سالاری، م. ع. و صدوق، ع.، 1385، بررسی پیامدهای آلودگی نفتی در سواحل خلیج فارس(منطقه بوشهر)- نخستین همایش اکولوژی- دانشگاه الزهراء تهران

-

کاووسی، ج.، کوچنین، پ. و صدوق، ع.، 1385، بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری در دوره های مختلف زمانی بر قابلیت تخم گشایی سیست آرتمیای هندیجان (Artemia Franciscana) - نخستین همایش اکولوژی- دانشگاه الزهراء تهران

-

بیتا، س.، حسینی، ا. ر. و صدوق، ع.، 1386، بررسی تراکم, تنوع و تغییرات ماهانه و فصلی فیتوپلانکتونها در سواحل هرمزگان- همایش ملی زیست شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی مرند

-

حسینی، ا. ر.، صدوق، ع. و بیتا، س.، 1386، بررسی اثرات برخی از فلزات سنگین بر روی صدف مروارید ساز مهار در خلیج فارس- همایش ملی زیست شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی مرند

-

سالاری، م. ع.، شکوری، آ.، حـیدری، ب. و صدوق، ع.، 1385، بررسی تنوع و تراکم جمعیت ماکروبنتوزها در خورهای ماهشهر- همایش اکولوژی- دانشگاه الزهراء تهران

-

کاووسی، ج.، کوچنین، پ. و صدوق، ع.، 1386، تعیین حد بهینه، بیشینه و کمینه شوری موثر در تخم گشایی سیست آرتمیای هندیجان Artemia franciscana - همایش علوم جانوری- دانشگاه گیلان

-

کمالی فر، ر.، محبوبی صوفیانی، ن.، سواری، ا.، امیری مقدم، ج. و صدوق نیری، ع. 1387. بررسی برخی از خصوصیات زیستی و مدل های رشد در سیاه ماهی (Capoeta aculeate ) در رودخانه زاینده رود. پانزدهمین کنفرانس سراسری و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران- دانشگاه تهران

-

سالاری، م. ع. و صدوق، ع.، 1387، سنجش غلظت فلزات سنگین (کادمیوم، سرب، مس، کبالت و نیکل) در آبزیان و رسوبات بخش حفار و اروند رودخانه کارون. پانزدهمین کنفرانس سراسری و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران- دانشگاه تهران

-

رحیمی، ر.، فرهنگی، م.، رضائی، ف.، کریمی، م.ر.، افضلی، ا. و صدوق نیری، ع.، 1388. بررسی اثر فرآیند رشد جبرانی بر ترکیبات لاشه پروتئین، چربی، خاکستر، رطوبت در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss ). نخستین همایش ملّی ماهیان سردآبی- تنکابن.

-

مقالات پذیرفته شده در همایش بین اللملی:

Sadough, A., Ahmadi, R., Rahimi1, R. and Rezaie, F. (2009). Heavy metals concentration inBlongers croaker Johnius belangerii from north coast Persian Gulf.

-

Sadough, A., Ahmadi, R., Rahimi1, R. and Rezaie, F. (2009). Cadmium toxicity reduction using EDTA and its influence on growth and biochemical parameters of Common Carp (Cyprinus carpio).

-

Sadough, A., Ahmadi, R., Rahimi1, R. and Rezaie, F. (2009). Measurement heavy metal (Cd, Pb, Cu, Co, Ni) concentrations in Hilsa Shade from Haffar and Arvand parts in Karoon River, Iran.

-

طرح های تحقیقاتی :

موضوع: نظارت و بازرسی از روند پیشرفت ملاحظات زیست محیطی در کشت و صنعتهای هفتگانه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در استان خوزستان- سازمان حفاظت محیط زیست ایران- 1386

نوع همکاری: همکار اول

-

موضوع: ایجاد مجموعه آموزشی– تحقیقاتی ماهی شناسی دریای خزر و حوضه های آبریز آن– سازمان شیلات ایران, دانشگاه تهران- 1381

نوع همکاری: همکار سوم

-

موضوع: تعیین و اندازه گیری میزان جیوه کل و متیل جیوه درآب، رسوبات و آبزیان خور‌موسی- سازمان حفاظت محیط زیست ایران- 1386

نوع همکاری: همکار اول

-

موضوع: اندازه گیری میزان تجمع فلزات سنگین در ماهیان رودخانه زاینده رود در استان اصفهان- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان- 1387

نوع همکاری: همکار اول

-

موضوع: بررسی و اندازه گیری غلظت هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای(PAHs ) درآب، رسوبات و ماهیان رودخانه زاینده رود اصفهان- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان- 1387

نوع همکاری: همکار اول

-

کارگاههای آموزشی :

-

Sturgeon sexing and gonad staging, 5th International Symposium on Sturgeon, 9-13 May 2005, Ramsar, Iran

-

Caviar Processing, 5th International Symposium on Sturgeon, 9-13 May 2005, Ramsar, Iran.

-

CORALWATCH, Department of Marine Biology, Khorramshahr Marine Science & Technology University, March 5 th, 2008. Khorramshahr, Iran.

-

کارگاه آموزشی لیمنولوژی، گروه شیلات، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- 1385

-

اثرات توسعه و آلودگی بر محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- 1387

-

کارگاه آموزشی بهداشت و بیماریهای ماهیان دریایی، گروه شیلات، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- 1387

طرح های پژوهشی :

-

تاثیر برخی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب بر میزان قارچ زدگی تخم ماهیان خاویاری در زمان انکوباسیون- پروژه کارشناسی- 1383

-

اثرات فلزات سنگین بر حیات آبزیان- سمینار کارشناسی ارشد- 1385

-

اندازه گیری میزان تجمع فلزات سنگین در بافتهای مختلف ماهی صبور و رسوبات رودخانه کارون- پایان نامه کارشناسی ارشد- 1386

فعالیتهای آموزشی :

-

تدریس واحدهای درسی هیدروبیولوژی، لیمنولوژی، شیمی فرآورده های شیلاتی، زبان تخصصی شیلاتی و عمل آوری و نگهداری فرآورده های دریایی در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

-

تدریس دروس ماهی شناسی عمومی، سیستماتیک ماهیان و انگلها و بیماریهای آبزیان برای دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد شیلات در دانشگاه تهران

-

تدریس دروس عملی مبانی اقیانوس شناسی، هیدروشیمی، بیوشیمی، آلودگی محیط زیست، آلاینده های غیر زیستی خلیج فارس و دریای عمان در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

فعالیتهای اجرایی :

-

مسؤل پیگیری آزمایشگاهها و کارگاههای دانشکده علوم دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

-

عضو شورای آموزشی دانشکده علوم دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

-

سردبیر نشریه داخلی علمی- تخصصی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

-

نماینده دانشکده علوم دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

-

مشاور و ناظر استخرهای تکثیر و پرورش ماهیان قزل آلا در استان اردبیل به مدت 2 سال

-

همکاری با شیلات استان اردبیل در ایجاد ماهیان قزل آلای تریپلوئید و تتراپلوئید

-

همکاری با اداره دامپزشکی استان اردبیل در ایجاد ماهیان قزل آلای مقاوم در برابر بیماریها

-

عضو اصلی برگزار کننده هفته منابع طبیعی در دانشگاه تهران, سال 1380 و 1381

-

از موسسین مجله شیل در انجمن علمی پژوهشی گروه شیلات در دانشگاه تهران

-

عضو شورای مرکزی انجمن علمی-پژوهشی گروه شیلات در دانشگاه تهران, سال 1380 و 1381


امتیازات :

-

دانشجوی ممتاز سال 1384 معرفی شده از طرف دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در دوره کارشناسی ارشد

-

فارغ التحصیل ممتاز کارشناسی ارشد رشته شیلات دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- 1386

-

دانشجوی ممتاز سال 1385 معرفی شده از طرف نهاد نمایندگی ولی فقیه در دوره کارشناسی ارشد

دانشجوی ممتاز سال 1385 معرفی شده از طرف ریاست دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد

پژوهشگر برتر در هفته پژوهش در سال 1384 در دوره کارشناسی ارشد

مهارتها:

-

توانایی انجام آنالیز فلزات سنگین توسط دستگاه جذب اتمی (FAAS) و (CVAAS)

-

توانایی تهیه مقاطع بافتی از ماهی- توانایی کار با دستگاههای Spectrometer- Photometer- ELISA- PCR- Electronic Microscope (SEM)

-

مهارت در کارهای آماری توسط نرم افزارهای Excel ، SPSS و MINITAB

Programs: Word, Excel, Power point, Access, SPSS, Minitab, Photoshop, Internet

علاقه مندیهای تحقیقاتی :

-

انجام تحقیقات در زمینه آلودگی دریا- سنجش فلزات سنگین و PAHs در آب، رسوبات و آبزیان

-

انجام تحقیقات در زمینه کنترل کیفی ماهیان- شیمی فرآورده های شیلاتی