اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییظهیر شکوه سلجوقی

نام : ظهیر

نام خانوادگی : شکوه سلجوقی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : saljoghi@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی

-

کارشناسی ارشد/ شیلات، دانشگاه تهران

-

کارشناسی/ شیلات، دانشگاه تهران

فعالیتهای اجرایی

-

دبیر کمیته آلودگی آب مجمع عالی نخبگان ایران

فعالیتهای آموزشی

-

تدریس دروس اصول تغذیه آبزیان، میکروبیولوژی عمومی و ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار


فعالیتهای پژوهشی

مقالات کنفرانسی:

-

1-" Synthesis, characterization and use of Silica Gel phases with chemically immobilized 2- Aminothiophenol for pre-concentration and determination of trace amounts of lead by Flam Atomic Absorption Spectrometery",

Zoheir Shokouh Saljoghi, Amir Shokouh Saljoghi, Ahmad Imani, Majid Bakhtyiari

Iran International Zeolite Conference (IIZC’08), April 29 – May 1, 2008, Tehran –Iran

-

2-" comparing the capability of modified zeolite and a synthetic resin to remove toxic ion species from aquaculture effluents"

Zoheir Shokouh Saljoghi, Amir Shokouh Saljoghi, Ahmad Imani, Majid Bakhtyiari

Iran International Zeolite Conference (IIZC’08), April 29 – May 1, 2008, Tehran –Iran

-

3-"Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) can rehabilitate its digestive capacity after different feed deprivation periods"

Ahmad Imani, Razieh Yazdanparast, Mehrdad Farhangi, Majid bakhtiari, Zoheir S. Saljoghi, Bagher M. Amiri

15th National & 3th International conference of biology, Agust 19-21, 2008, Tehran- Iran

-

4-"Aquaculture effluent treatment using modified Semnan Green Zeolite"

Zoheir S. Saljoghi, Gholamreza Rafiee, Akbar Malekpour, Arash javanshir, Alireza Mirvaghefi,

International Conferance on "Advance in Wastewate Treatment and Reuse", 2010June 22-24, Tehran-Iran

-

5-"Using Amberlite RIA 410 and Purolite A200 as ion exchangers in aquaculture effluent remediation system; case study for nitrite, nitrate, phosphate and sulfate"

Zoheir S. Saljoghi, Gholamreza Rafiee, Akbar Malekpour, Majid bakhtyari, Ahamd Imani

International Conferance on " Advance in Wastewate Treatment and Reuse", 2010 June 22-24, Tehran-Iran

-

6-"A NEW METHOD TO REMOVE ANIONS FROM RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM"

Zoheir S. Saljoghi, Gholamreza Rafiei, Akbar Malekpour, Ahamd Imani, Majid Bakhtiary

August 15- 17, 2009, Trondheim- Norway

-

7- "EFFECT OF DIFFERENT STARVATION AND REFEEDING REGIMES ON THE COMPENSATORY GROWTH AND FEED UTILIZATION INDICES OF RAINBOW TROUT ONCORHYNCHUS MYKISS"

Ahmad Imani, Mehrdad Farhangi, Razieh Yazdanparast, Majid Bakhtiyari, Zoheir S. Saljoghi, Bagher M. Amiri August 15- 17, 2009 Trondheim- Norway

8- "EFFECT OF DIFFERENT FOOD DEPRIVATION PERIODS ON DIGESTIVE ENZYME ACTIVITIES OF RAINBOW TROUT ONCORHYNCHUS MYKISS"

Ahmad Imani, Razieh Yazdanparast, Mehrdad Farhangi, Majid Bakhtiyari, Zoheir S. Saljoghi, August 15- 17, 2009 Trondheim- Norway

-

9-"Use of organoclinoptilolite and a Sephadex® for removing harmful anions from aquaculture effluents"

Zoheir Shokouh Saljoghi, Amir Shokooh Saljooghi

سومین همایش ملی آب و فاضلاب(با رویکرد اصلاح الگوی مصرف)، تهران، اسفند ماه 1388

-

10-"Organozeolite, A new absorbent for removing harmful anions from recirculating aquaculture effluent"

Zoheir Shokouh Saljoghi., Gholamreza Rafiee, Akbar Malekpour, Amir Shokooh Saljooghi

سومین همایش ملی آب و فاضلاب(با رویکرد اصلاح الگوی مصرف)، تهران، اسفند ماه 1388

-

11-"Decreasing the Environmental Effects of Phosphate Anion Existing in Recirculation Aquaculture Effluent Using New Absorbents"

Zoheir Shokouh Saljoghi, Gholamreza Rafiee, Majid Bakhtiary, Akbar Malekpour, Ahmad Imani,

4th National Seminar on Chemistry and Environment Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute Bandar Abbass, I. R. Iran, 27th – 29th April 201

-

12-"Use of organoheulandite and Sephadex® for removing harmful anions from Aquaculture effluents"

Zoheir Shokouh Saljoghi1, Ahmad Imani, Majid bakhtiary

4th National Seminar on Chemistry and Environment Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute Bandar Abbass, I. R. Iran, 27th – 29th April, 2010

-

13-"Surfactant-modified Bentonite as a New Adsorbent for Nitrogenous Compounds from Aquaculture Recirculating System"

Zoheir Shokouh Saljoghi, Gholamreza Rafiee, Akbar Malekpour

4th National Seminar on Chemistry and Environment Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute Bandar Abbass, I. R. Iran, 27th – 29th April, 2010

-

14-"Organozeolite: A New Absorbent for Decreasing the Impacts of Harmful Anions from Recirculating Aquaculture Effluent"

Zoheir Shokouh Saljoghi, Gholamreza Rafiee, Akbar malekpour, Majid bakhtiary, Ahmad Imani

4th National Seminar on Chemistry and Environment Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute Bandar Abbass, I. R. Iran, 27th – 29th April, 2010

-

15-"Decreasing the Environmental Effects of Phosphate Anion Existing in Recirculation Aquaculture Effluent Using New Absorbents"

Zoheir Shokouh Saljoghi, Gholamreza Rafiee, Majid Bakhtiary, Akbar Malekpour, Ahmad Imani

4th National Seminar on Chemistry and Environment Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute Bandar Abbass, I. R. Iran, 27th – 29th April, 2010

-

16-"Removal of anions from aquaculture effluent by Organozeolite"

Zoheir Shokouh Saljoghi , Gholamreza Rafiee , Akbar Malekpour , majid Bakhtiary

Iran International Zeolite Conference 2th IIZC, 2010 – Tehran, April 29-30

-

17-"Modified clay as new absorbent for removal anions from aquaculture recirculation effluent"

Zoheir Shokouh Saljoghi , Gholamreza Rafiee , Akbar Malekpour

Iran International Zeolite Conference 2th IIZC, 2010 – Tehran, April 29-30

-

18-"Surfactant-modified Heulandite as a new adsorbent for nitrogenous compounds from recirculation aquaculture effluent"

Zoheir Shokouh Saljoghi, Amir Shokooh Saljooghi

Iran International Zeolite Conference 2th IIZC, 2010 – Tehran, April 29-30

-

19-"Macro and Micro Elements changes in Rainbow Trout (onchorhynchus mykiss) Eggs during Different Stages of Embryogenesis"

Gholam Reza Rafiee, Kamran rezaei Tavabe, Ali Reza Mirvaghfi, Zoheir Shokouh Saljoghi, Arya Vazirzade

Asian Pacific Aquaculture 2009- Malaysia, November 3- 6.

-

20- کاهش اثرات زیست محیطی آنیون فسفات موجود در پساب سیستم مدار بسته آبزی پروری با استفاده از دو جاذب جدید

ظهیر شکوه سلجوقی، مجید بختیاری، اکبر ملک پور، احمد ایمانی،

دومین همایش سوخت، انرژی و محیط زیست، کرمانشاه، 27-29 اردیبهشت، 1389

-

21- "بررسی اثر تاریخچه تغذیه ای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss ) بر شاخصهای رشد و تغذیه"

احمد ایمانی، مهرداد فرهنگی، راضیه یزدانپرست، مجید بختیاری، ظهیر شکوه سلجوقی، باقر مجازی امیری،

The first National coldwater fishes conference, may 12-14, 2009, Tonkabon- Iran

-

22- " اثر دوره های مختلف گرسنگی و غذادهی مجدد بر فعالیت آنزیمهای گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss )"

احمد ایمانی، مهرداد فرهنگی، راضیه یزدانپرست، مجید بختیاری، ظهیر شکوه سلجوقی

The first National coldwater fishes conference, May 12-14, 2009, Tonekabon-Iran

-

23- "بررسی مقایسه ای کارایی ترکیبات معدنی و آلی اصلاح شده بمنظور حذف آلاینده های آنیونی از سیستم مدار بسته آبزی پروری (مطالعه موردی: نیتریت و نیترات)"

ظهیر شکوه سلجوقی، امیر شکوه سلجوقی ، احمد ایمانی

چهارمین کنفرانس روز جهانی محیط زیست، تهران، 18- 19 خرداد، 1389

-

24- "کاهش اثرات زیست محیطی آنیون فسفات موجود در پساب سیستم مدار بسته آبزی پروری با استفاده از دو جاذب جدید"

ظهیر شکوه سلجوقی، مجید بختیاری

چهارمین کنفرانس روز جهانی محیط زیست، تهران، 18- 19 خرداد، 1389

-

2625- " به کارگیری روشهای مدیریتی بهینه (BMPs)جهت کنترل کیفی پسابهای آبزی پروری با استفاده از هیولاندیت احیاء شده توسط جاذب سطحی کاتیونی (Cationic surfactant) "

ظهیر شکوه سلجوقی، جواد قاسم زاده

اولین همایش ملی علوم دریایی مکران، چابهار، 11-9 آذر، 1389

-

27-" بررسی پراکنش و تراکم فیتو پلانکتون در خلیج چابهار با استفاده از داده های ماهواره لندست"

جواد قاسم زاده، ظهیر شکوه سلجوقی، مژگان شریعت

اولین همایش ملی علوم دریایی مکران، چابهار، 11-9 آذر، 1389

مقالات علمی- پژوهشی داخلی:

-

بررسی تعیین سن بر میزان حساسیت ناپلی Artemia uromiana نسبت به غلظت های مختلف حشره کش دیازینون(مجله علمی- پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1388)

-

شاخصهای تغذیه ای و رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان طی دوره های مختلف محرومیت غذایی و غذادهی مجدد( مجله علمی- پژوهشی موسسه تحقیقات شیلات ایران، 1388)

-

بررسی مقایسه ای عملکرد زئولیت اصلاح شده با رزین آمبرلایت در جذب آنیونهای نیتروژندار از سیستم مدار بسته آبزی پروری(مجله علمی – پژوهشی منابع طبیعی دانشگاه تهران، 1389)

-

استفاده از هیولاندیت و بنتونیت احیا شده توسط سورفکتانت به عنوان جاذبی جدید در حذف آنیونهای نیتروژندار از سیستم مدار بسته آبزی پروری (مجله علمی – پژوهشی علوم و فنون دریایی دانشگاه خرمشهر، 1389)

-

حذف آلاینده های نیتروژندار از پساب سیستم مدار بسته آبزی پروی توسط بنتونیت های اصلاح شده (مجله علمی- پژوهشی آب و فاضلاب اصفهان، 1388)

-

تنظیم فعالیت آنزیم های گوارشی توسط ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss ) در دوره های مختلف محرومیت غذایی و غذا دهی مجدد (مجله علمی – پژوهشی علوم و فنون دریایی دانشگاه خرمشهر، 1388)

-

حذف آنیون های نیترات، نیتریت، فسفات و سولفات از پساب سیستم مدار بسته با استفاده از رزین های بازی قوی رزین آلیRIA 412 Amberlite و رزین آلی Porullite A200 (مجله علمی – پژوهشی علوم و فنون دریایی خرمشهر، 1389)

-

استفاده از جاذبهای جدید جهت کاهش اثرات زیست محیطی آنیونهای مضر موجود در پساب سیستم مدار بسته آبزی پروری( مجله علمی پژوهشی محیط شناسی دانشگاه تهران، پذیرش نهایی)

-

استفاده از جاذبهای جدید جهت کاهش اثرات زیست محیطی آنیونهاینیترات، نیتریت، فسفات و سولفات موجود در پساب سیستم مدار بسته آبزی پروری (مجله علمی پژوهشی شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، پذیرش نهایی)

-

کاهش اثرات زیست محیطی آنیون های فسفات و سولفات موجود در پساب سیستم مدار بسته آبزی پروری با استفاده از بنتونیت احیاء شده توسط روش اسیدی-گرمایی و سورفکتانت کاتیونی (مجله علمی – پژوهشی محیط شناسی تهران، داوری نهایی)

-

-

مقالات ISI داوری شده و در حال داوری:

-

Using Amberlite IRA 410 as ion exchangers in aquaculture effluent remediation system; case study for nitrate (Aquaculture)

-

Natural Analcime Zeolite Modified with Tppz for Preconcentration and Determination of Trace Amounts of Cadmium by Flame Atomic Absorption Spectrometry (Toxicology and Industrial Health)

-

Organobentonite, new absorbent for removal of phosphate and sulfate from recirculating aquaculture system ( Micropourous and Macropouros Materials)

-

Surfactant-modified bentonite as adsorbent for nitrogenous compounds from aquaculture recirculating system (Apply Clay Science)

-

A new method to removing Anions from recirculating aquaculture system ( Aquaculture Engineering)

عضویت انجمن های علمی :

-

عضو انجمن علمی شیلات دانشگاه تهران

-

عضو انجمن زئولیت ایران

-

عضو انجمن شیمی ایران

افتخارات :

-

برگزیده اولین جشنواره نوآوری و فن آفرینی (جشنواره شهید چمران) دانشگاه تهران با عناوین:

طراحی، ساخت و ارزیابی یک نمونه دستگاه پرتابل اندازه‌گیری هدایت الکتریکی، شوری و پی اچ خاک استخرهای پرورش ماهی و میگو

سیستم تصفیه گر تعویض یونی اصلاح شده برای حذف عوامل بیماریزا با کارایی بالا از سیستم های آبزی پروری

سیستم تصفیه گر با ذرات نانو برای حذف عوامل بیماریزای باکتریایی با کارایی بالا از سیستم های آبزی پروری

-

شرکت در اولین جشنواره پژوهش صنعت آب و فاضلاب با عناوین:

سیستم تصفیه گر تلفیقی حاوی زئولیت و بنتونیت اصلاح شده

طراحی ساخت و ارزیابی یک سیستم مدار بسته پرورش ماهی دارای بیوفیلتر فیزیکی با کارایی بالا

ساخت ترکیب جدید در حذف عوامل آنیونی مضر از اب و فاضلاب با استفاده از زئولیت کلینوبتیلو لایت

طراحی ساخت و ارزیابی یک سیستم تفریح گاهیی مدار بسته حاوی فیلتر های شیمیایی باکارایی بالا و حداقل مصرف آب

ساخت ترکیبی جدید به منظور حذف فسفر از آب و فاضلاب با استفاده از رس بنتونیت

ساخت ترکیبی جدید در حذف عوامل آنیونی مضر از آب و فاضلاب با استفاده از رس بنتونیت

سیستم تصفیه گر تلفیقی حاوی زئولیت و بنتونیت اصلاح شده در حذف عوامل بیماریزا از آب و فاضلاب

سیستم تصفیه گر با استفاده از ترکیبات معدنی اصلاح شدهدر حذف آنیونها ، رنگ های بازی ، ترکیبات فنولی و سموم و ... از آب و فاصلاب

کتب ترجمه شده و در حال تدوین :

1

ترجمه کتاب Environmental Best Management Practices for Aquaculture مصوب در شورای پژوهشی ترجمه متون علمی سازمان محیط زیست ایران

2

ترجمه کتاب Dietary Supplements for the Health and Quality of Culture Fish مصوب در شورای پژوهشی ترجمه متون علمی سازمان شیلات ایران

3

ترجمه فصل Biofilter کتاب Recirculation Aquaculture System" "

4

ترجمه فصل Aquaponics کتاب Recirculation Aquaculture System" "

5

تالیف و تدوین کتاب تصفیه زیستی در سیستمهای مدار بسته آبزیان( ویرایش نهایی)

6

تالیف و تدوین کتاب تصفیه شیمیایی در سیستمهای مدار بسته آبزیان( ویرایش نهایی)