اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییسلیم شریفیان

نام : سلیم

نام خانوادگی : شریفیان

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : sharifian.s@cmu.ac.ir