اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییفریبرز سهیلی خرنه

نام : فریبرز

نام خانوادگی : سهیلی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : f.soheili@cmu.ac.ir