اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییسیما سرگزی

نام : سیما

نام خانوادگی : سرگزی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : s.sargazi@cmu.ac.ir