اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییپیام سامی دوست

نام : پیام

نام خانوادگی : سامی دوست

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : samidoust@cmu.ac.ir