اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییمیرمهدی زاهدی دیزجی

نام : میر مهدی

نام خانوادگی : زاهدی دیزجی

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : m.zahedi@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی:

1)

دکتری

دانشگاه رازی کرمانشاه

2)

کارشناسی ارشد

دانشگاه زنجان

3)

کارشناسی

دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی)

سوابق شغلی و پست های اجرایی:

1)

معاونت آموزشی دانشکده علوم دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2)

مدیر گروه شیمی دریا

3)

مدیر کل پژوهشی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

4)

سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

عضویت ها:

1)

عضو دائم انجمن شیمی ایران

فعالیتهای پژوهشی:

عناوین پایان نامه و رساله:

1)

پایان نامه کارشناسی ارشد

پیش تغلیظ همزمان نیکل، کبالت، سرب و روی به روش استخراج نقطه ابری شدن – اندازه گیری به روش اسپکترومتری جذب اتمی و بررسی سیستم پیوسته مربوطه

2)

رساله دکتری

جداسازی و اندازه گیری بعضی گونه های شیمیایی به کمک روش های نقطه ابری شدن، استخراج مایع مایع، استخراج فاز جامد تحت سیستم تزریق در جریان و اتوماسیون دستگاهی

پروژه های تحقیقاتی تمام شده و در حال اجرا:

1)

استحصال فلزات از پسماندهای صنایع سرب و روی

2)

ثبت شرکت در مرکز فناوری های رشد دانشگاه زنجان جهت تولید کادمیم

تالیفات:

الف) مقالات چاپ شده

نشریات ISI

[1] N. Dallali, M.M. Zahedi, Y. Yamini, Scientia Iranica, (2007) 14: 291-296.

[2] N. Dallali, M.M. Zahedi, Y. Yamini, Y.K. Agrawal, Reviews in Analytical Chemistry, (2008) 28: 125-136.

[3] Mir Mahdi Zahedi, Nasser Dalali, Yadollah Yamini, Canadian Journal of Analytical Sciences and Spectroscopy, 54(1), (2009) 23-30.

[4] Mohammad Hosein Soruraddin, Rouhollah Heydari, Morteza Puladvand, Mir Mahdi Zahedi, International Journal of Analytical Chemistry, (2011) 2011: 1-8.

[5] Mojtaba Shamsipur, Mir Mahdi Zahedi, Greta De Filippo, Vito Lippolis, Talanta (2011) 85: 687-693.

[6] Mehdi Rahimi-Nasrabadi, Mir Mahdi Zahedi, Seied Mahdi Pourmortazavi, Rouhollah Heydari, Gholam Reza Fallah Koohbijaria, Jalal Jazayeria, Abdollah Javidan, Microchem Acta, (2012) 177: 145–152.

[7] Seied Mahdi Pourmortazavi, Mehdi Rahimi-Nasrabadi, Ali Akbar Davoudi-Dehaghani, Abdollah Javidan, Mir Mahdi Zahedi, Seiedeh Somayyeh Hajimirsadeghi, Materials Research Bulletin (2012) 47: 1045–1050

[8] Seied Mahdi Pourmortazavi, Seiedeh Somayyeh Hajimirsadeghi, Mehdi Rahimi-Nasrabadi, Mir Mahdi Zahedi, Materials Science in Semiconductor Processing, (2012) 01/2012; DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.mssp.2012.06.001.

[9] Mir Mahdi Zahedi, Mehdi Rahimi-Nasrabadi,Seied, Mahdi Pourmortazavi, Gholam Reza Fallah Koohbijari, Javad Shamsi, Mohammad Pairavi, Microchim Acta (2012) 179(1-2), 57-64.

[10] Mojtaba Shamsipur, Seied Mahdi Pourmortazavi, Seiedeh Somayyeh Hajimirsadeghi, Mir Mahdi Zahedi, Mehdi Rahimi-Nasrabadi, Ceramics International, (2012) accepted paper.

[11] Seied Mahdi Pourmortazavi, Mehdi Rahimi-Nasrabadi, Morteza Khalilian-Shalamzari, Mir Mahdi Zahedi , Seiedeh Somayyeh Hajimirsadeghi , Ismail Omrani, Applied Surface Science, (2012) accepted paper.

[12] Mir Mahdi Zahedi, Mehdi Rahimi-Nasrabadi, Hossein Rai, Seied Mahdi Pourmortazavi, Alireza Banan, current analytical chemistry,(2013) accepted paper

[13] Mojtaba Shamsipur, Mir Mahdi Zahedi, Seied Mahdi Pourmortazavi, Iraj Kohsari, Anal. Methods, 2013, 5, 496–502. DOI: 10.1039/c2ay25874a

[14] Mehdi Rahimi-Nasrabadi, Seied Mahdi Pourmortazavi, Ali Akbar Davoudi- Dehaghani, Seiedeh Somayyeh Hajimirsadeghi, Mir Mahdi Zahedi, CrystEngComm, (2013), accepted paper, DOI: 10.1039/c3ce26930b.

[15] Mehdi Rahimi-Nasrabadi, Mir Mahdi Zahedi & Seied Mahdi Pourmortazavi, Zakieh Nazari, Alireza Banan, Alireza Asghari, Microchim Acta (2013) 180:973 – 979.

[16] Mir Mahdi Zahedi, Mojtaba Shamsipur, Seied Mahdi Pourmortazavi, Analytica science, (2013)

[17] Mehdi Rahimi-Nasrabadi, S. Mahdi Pourmortazavi, Morteza Khalilian-Shalamzari, Somayyeh Hajimirsadeghi, M. Mahdi Zahedi, Cent. Eur. J. Chem. 11(8), (2013) 1393-1401.

ب) مقالات چاپ شده با سایر نمایه های معتبر:

ج) کتاب (ترجمه و تالیف):

"جداسازی میکرو ذرات به کمک نیروی فیزیکی نور" انتشارات دانشگاه آزاد کردستان

جداسازی های شیمیایی، اصول، تکنیک ها و آزمایش های تجربی" - کلیفتون ای ملون - انتشارات اندیشمند- جلد اول سال 89

جداسازی های شیمیایی، اصول، تکنیک ها و آزمایش های تجربی" - کلیفتون ای ملون - انتشارات اندیشمند- جلد اول ویرایش اول سال 92

جداسازی های شیمیایی، اصول، تکنیک ها و آزمایش های تجربی" - کلیفتون ای ملون - انتشارات اندیشمند- جلد دوم آماده چاپ

ه) مقالات و سخنرانی های ارائه شده در سمینارها:

سمینار روی دانشگاه آزاد زنجان

شیمی تجزیه بیرجند

محیط زیست کردستان

شیمی تجزیه شیراز

شیمی معدنی اصفهان

شیمی تجزیه همدان

ششمین همایش مواد منفجره، پیروتکنیک و پیشرانه

شیمی سبز دانشگاه آزاد کرمان

همایش شیمی دانشگاه آزاد مهاباد

اولین همایش نانو تکنولوژی امام حسین

همایش محدود نقش نانو در پدافند غیر عامل

و) داوری مقالات تخصصی:

عضویت در هیات تحریریه مجلات: مجله دریا کشتی

ح) راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد یا دکتری:

پیش تغلیظ و اندازه گیری استرهای فتالات در آب های خلیج چابهار توسط میکرواستخراج مایع – مایع پخشی جفت شده با کروماتوگرافی گازی

میکرواستخراج مایع – مایع پخشی به منظور اندازه گیری فنل ها توسط اسپکتروفتومتری در آب های خلیج چابهار

اندازه گیری ترکیبات بنزنی در آبهای ساحلی خلیج چابهار توسط تکنیک میکرواستخراج مایع – مایع پخشی و با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکارساز یونش شعله ای

ط) زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

جداسازی

5)

شیمی تجزیه پیشرفته (ارشد)

طیف سنجی،

6)

روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی

سیستم های تزریق در جریان

اتوماسیون دستگاهی

لیست دروس تدریس شده:

شیمی عمومی 1

شیمی عمومی 2

شیمی تجزیه1

شیمی تجزیه 2 (الکتروشیمی)

آز شیمی عمومی 1

آز شیمی عمومی 2

آز شیمی تجزیه 1

آز شیمی فیزیک

اختراعات ثبت شده:

به شماره ثبت 63468 (جداسازی اختصاصی و تولید سولفات کادمیم ...)

به شماره ثبت 63523 (ایجاد قابلیت آنالیز مواد در دستگاه نورسنج پروپی ...)