اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییچکاوک خواجه امیری

نام : چکاوک

نام خانوادگی : خواجه امیری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : c.khajehamiri@cmu.ac.ir