اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییمتین خالقی

نام : متین

نام خانوادگی : خالقی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : khaleghi@cmu.ac.ir