اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییمحمد هادی حیدری بالادهی

نام : محمد هادی

نام خانوادگی : حیدری بالا دهی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : heidary@cmu.ac.ir