اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییحسین پیرانی

نام : حسین

نام خانوادگی : پیرانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : pirani@cmu.ac.ir