اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییعزیزالله بزی

نام : عزیزالله

نام خانوادگی : بزی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : a.bazzi@cmu.ac.ir