اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییمهدی اسماعیلی

نام : مهدی

نام خانوادگی : اسماعیلی

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : esmaeili@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی:

-

کارشناسی ارشد/ فیزیک دریا / دانشگاه تربیت مدرس

-

کارشناسی / فیزیک کاربردی (گرایش حالت جامد) / دانشگاه مازندران

سوابق پژوهشی:

-

مدل­سازی امواج ساحلی در منطقه کیاشهر (هفتمین همایش بین‌المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی- تهران آذر ماه 1385).

-

مدل‌سازی جریان‌های ناشی از موج با استفاده از مدل عددی MIKE 21(هفتمین همایش بین‌المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی- تهران آذر ماه 1385).

-

بررسی انتقال رسوبات چسبنده با استفاده از مدل عددی MIKE 21 (مطالعه موردی منطقه کیاشهر), (هفتمین همایش علوم و فنون دریایی ایران- نوشهر آذر ماه 1386).

-

شبیه­سازی جریان‌های کرانه­ای با استفاده از مدل عددی MIKE 21 , (مطالعه موردی منطقه کیاشهر), ( در دست چاپ, مجله علمی- پژوهشی فیزیک زمین و فضا، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران, مهدی اسماعیلی, سید علی آزرم­سا, علی کرمی خانیکی).

-

بررسی تأثیر احداث جتی­ها بر الگوی انتشار امواج (مطالعه موردی بندر کیاشهر), ( در دست داوری, مجله علمی- پژوهشی مهندسی دریا، انجمن مهندسی دریایی ایران), مهدی اسماعیلی, سید علی آزرم­سا, علی کرمی خانیکی).

-

بررسی نحوه انتشار رسوبات معلق رودخانه سفیدرود در منطقه کیاشهر, ( در دست داوری, مجله علمی- پژوهشی استقلال، دانشگاه صنعتی اصفهان) , مهدی اسماعیلی, سید علی آزرم­سا, علی کرمی خانیکی).

-

Nearshore Waves Modeling - Application to the Kiashahr Lagoon in the Caspian Sea, (6th Annual Seminar on Sustainability Science and Management, Malaysia - May 2007).