اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییمحی الدین احراری رودی

نام : محی الدین

نام خانوادگی : احراری رودی

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : m.ahrari@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی:

· دکتری تخصصی (Ph.D): زمین شناسی (رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی) سال 1391

· کارشناسی ارشد (MSc): زمین شناسی (چینه و فسیل شناسی) سال 1385

· کارشناسی (BSc): زمین شناسی سال 1373


سوابق شغلی دانشگاهی:

· سرپرست کتابخانه دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار از سال 1376 تا 1378

· رئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار از سال 1378 تا 1381

· رئیس امور آموزشی مرکز آموزش عالی دریانوردی چابهار از سال 1381 تا 1384

· ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از سال 1380 تا 1383

· سر ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از سال 1383 تاکنون

· مشاور سیستم مدیریت کیفت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از سال 1383 تا 1386

· رئیس اداره تحصیلات تکمیلی و دانشجویان خارجی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از سال 1384 تا شهریور ماه 1392

· نماینده دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در تهران از سال 1386 تا 1388

· سرپرست مرکز آموزشهای مجازی و الکترونیکی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از سال 1386 تا 1388

· دبیر نظام پیشنهادها دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از سال 1388 تا شهریور ماه 1392

· رئیس سیستم مدیریت کیفیت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از سال 1388 تا شهریور ماه 1392

. رئیس گروه سیستم کیفیت دانشگاه از آذر ماه 1393 تا کنون

عضویت ها

· عضو پیوسته و فعال انجمن زمین شناسان ایران

· عضو پیوسته و فعال انجمن رسوب شناسان ایران

· عضو کمیته علمی دومین همایش ملی علوم زیستی مکران

· عضو کمیته علمی اومین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی ج.ا.ا.

· عضو کمیته علمی سی و دومین گردهمایی علوم زمین و اولین کنکره بین المللی تخصصی علوم زمین

فعالیت های پژوهشی:

1) مشخصات و عناوین رساله های تحصیلی:

· رساله دکتری تخصصی (Ph.D): چینه نگاری سکانسی رسوبات کواترنری سواحل شمالی دریای عمان با راهنمایی پروفسور سید رضا موسوی حرمی (استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد) و دکتر راضیه لک (دانشیار پژوهشکده علوم زمین) همچنین مشاوره پروفسور احمد معتمد (استاد تمام دانشگاه تهران) و پروفسور اسداله محبوبی(استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد)

· رساله کارشناسی ارشد (MSc): چینه نگاری سکانسی و بررسی تغییرات سطح آب دریا در رسوبات پلیو – پلیئستوسن ناحیه شرق چابهار با راهنمایی دکتر مهدی نجفی (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد) و دکتر اسداله محبوبی (استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد) همچنین مشاوره پروفسور سید رضا موسوی حرمی (استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد)

· پایان نامه کارشناسی (BSc): بررسی زمین شناسی کانسارهای سنگ آهن سنگان خراسان با راهنمایی دکتر خسرو خسرو ابراهیمی (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)

2) مقالات چاپ شده (نشریات علمی پژو هشی و ISI):

· Ahrari Roudi, M.; Moussavi Harami, R.; Mahboubi,A. and Motamed, A., Using of Ground penetrating radar (GPR) and sediment cores as method interpretation of sedimentary environments the estuaries of northern West Oman Sea, Journal of Environmental and Earth sciences, 2012

· Ahrari Roudi, M.; Javanbakht, M., Origin of the elements of sediments of estuaries in Chabahar Gulf, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2013

· محی الدین احراری رودی، ژیلا شاهرخی، زمین گردشگری در چابهار، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم زمین، 1386

· محی الدین احراری رودی، سیدرضا موسوی حرمی، اسداله محبوبی، راضیه لک، احمد معتمد، بررسی زیست محیطی – رسوب شناسی مناطق ساحلی دریای مکران ایران، فصلنامه علمی – پژوهشی زمین شناسی کاربردی، 1390

· محی الدین احراری رودی، اردلان فاضل ولیپور، پی جویی ژئوفیزیکی زون آبدار در منطقه خواف به روش RS، فصلنامه علمی پژوهشی زمین پویا، 1392

3) مقالات چاپ شده علمی - آموزشی:

· محی الدین احراری رودی، مجتبی تقی زاده، فرآیندهای کنترل کننده تغییرات سطح نسبی دریا و تاثیر آنها بر رسوبات دریایی، ماهنامه علوم زمین و معدن، 1387

· محی الدین احراری رودی، مجتبی تقی زاده، نقش کانیهای تیتانیوم دار در پزشکی و صنعت، ماهنامه علوم زمین و معدن، 1388

· محی الدین احراری رودی، مجتبی تقی زاده، آشنایی با شاخه تخصصی سنجش از راه دور، ماهنامه علوم زمین و معدن، 1389

· محی الدین احراری رودی، مجتبی تقی زاده، آشنایی با ابرموج (سونامی)، ماهنامه علوم زمین و معدن، 1389

· محی الدین احراری رودی، مجتبی تقی زاده، تاثیر رسوبگذاری در تغییر مورفولوژی سواحل، ماهنامه علوم زمین و معدن، 1389

· محی الدین احراری رودی، بررسی توانمندی های چینه نگاری سکانسی و مقایسه آن با سایر روش های چینه نگاری، ماهنامه علوم زمین و معدن، 1390

4) مقالات پژوهشی همایش های ملی و تخصصی:

· محی الدین احراری رودی، سیدرضا موسوی حرمی، اسداله محبوبی، مهدی نجفی، بازنگری سن و تفسیر تاریخچه رسوبگذاری رسوبات جنوب شرق چابهار، دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 1385

· محی الدین احراری رودی، سیدرضا موسوی حرمی، اسداله محبوبی، مهدی نجفی، تفسیر تاریخچه رسوبگذاری پرتگاههای ساحلی شرق چابهار، نخستین کنفرانس زمین شناسی ایران، 1385

· محی الدین احراری رودی، ژیلا شاهرخی، مورفولوژی و نقش رسوبگذاری در تغییر شکل سواحل، ، نخستین کنفرانس زمین شناسی ایران، 1385

· داود سجادی نیا، محی الدین احراری رودی، پرویز باورصاد احمدی، امنیت دریایی، چهاردهمین همایش ارگانهای دریایی ایران، 1385

· محی الدین احراری رودی، سیدرضا موسوی حرمی، اسداله محبوبی، مهدی نجفی، تاثیر نوسانات سطح اب دریا در تشکیل رسوبات چابهار، اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران، 1386

· محی الدین احراری رودی، بررسی وضعیت سواحل جنوب استان سیستان و بلوچستان جهت ساخت سازه های دریایی، دوازدهمین همایش صنایع دریایی ایران، 1389

· محی الدین احراری رودی، سیدرضا موسوی حرمی، اسداله محبوبی، راضیه لک، احمد معتمد، مهدی نجفی، چینه نگاری سکانسی رسوبات کواترنر سواحل شمالی دریای عمان، بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین، 1389

· محی الدین احراری رودی، تاثیر سیستم مدیریت کیفیت بر سلامت و ارتقاء نظام اداری در مراکز آموزشی، اولین همایش ارتقای سلامت نظام اداری، 1390

· محی الدین احراری رودی، سیدرضا موسوی حرمی، اسداله محبوبی، راضیه لک، احمد معتمد، بررسی ساختارهای زیرسطحی کم عمق در خورهای پارک و شور در شمال غرب دریای عمان با روش رادار نفوذی به زمین (GPR)، پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 1390

· محی الدین احراری رودی، حفظ سلامت و بهبود ارائه خدمات آموزشی در دانشگاهها با استقرار سیستم مدیریت کیفیت، اولین کنکره سلامت دانشگاهها، 1390

· محی الدین احراری رودی، سیدرضا موسوی حرمی، اسداله محبوبی، راضیه لک، تفسیر تغییرات سطح آب دریا در رسوبات پلئیستوسن شمال دریای عمان، اولین کنکره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران، 1390

· محی الدین احراری رودی، سیدرضا موسوی حرمی، اسداله محبوبی، راضیه لک، احمد معتمد، تفسیر محیط رسوبی رسوبات هولوسن منطقه خور ساحلی شور واقع در شمال غربی دریای عمان، اولین کنکره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران، 1390

· محی الدین احراری رودی، راضیه لک، تعیین منشا, عناصر موجود در رسوبات خورهای سواحل خلیج چابهار- کنارک، اولین همایش تخصصی کاربرد شیمی در علوم زمین، 1391

· محی الدین احراری رودی، مطالعات ژئوشیمیایی رسوبات خلیج پزم واقع در شمال غرب بندر چابهار به منظور بررسی نرخ رسوبگذاری سواحل، دومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران، 1391

· محی الدین احراری رودی، موانع تحقق تولید ملی و راهکارهای رفع آنها در جهت حمایت از سرمایه و کار ایرانی، اولین همایش ملی توسعه سواحل و اقتدار نیروی دریایی ج.ا.ا.، 1391

· محی الدین احراری رودی، نقش تکتونیک در رسوبگذاری و مورفولوژی پادگانه های ساحلی دریای مکران، همایش ملی زمین ساخت ایران، آذرماه 1392

· محی الدین احراری رودی، راضیه لک، پالئواکولوژی، اقیانوس شناسی و بررسی ژئوشیمی رسوبات خلیج پزم، سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، 1392

· محی الدین احراری رودی، زمین شناسی سواحل جنوب ایران به عنوان جایگاهی مناسب برای توسعه ورزشهای آبی و ساحلی در جهت رونق اقتصاد و گردشگری، نخستین همایش ملی ورزشهای آبی و ساحلی کشور، 1392

· عزیزاله بزی، محی الدین احراری رودی، بررسی و مکانیابی کاربری توریسم ورزشی در منطقه ساحلی چابهار، استان سیستان و بلوچستان، نخستین همایش ملی ورزشهای آبی و ساحلی کشور، 1392

· رحیم شعبانبان، محی الدین احراری رودی، یوسف ادیب، لیتواستراتیگرافی، شناسایی ساختمانهای رسوبی و بازسازی محیط رسوبی رسوبات منطقه لیپار-تیس در حوالی بندر چابهار، سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، 1392

5) تالیفات درسی و اجرایی:

· کتاب زمین شناسی برای علوم وابسته 

6) موضوعات و طرح های پژوهشی مورد علاقه:

Sequence Stratigraphy, Sea Level Changes, Study of Sediment Cores, Weathering and Erosion, Coastal geomorphology, Salt Marshes and Estuaries, Ground Penetrating Radar (GPR), Marine Geology and Oceanography, Geochemistry of Sedimentary Rocks, Sedimentary Basin, Petrology of Sedimentary Rocks