اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیاسماعیل یعقوبی

نام : اسماعیل

نام خانوادگی : یعقوبی

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : yaghoobi@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی :

-

کارشناس ارشد حقوق عمومی

سوابق اجرائی :

-

مشاور حقوقی دانشگاه دریانوردی و علوم دریائی چابهار85

-

رئیس دفتر حقوقی ،رسیدگی به شکایات و امور قراردادها 85-87

-

مدیر گروه مدیریت و بازرگانی دریائی87

-

عضو هیئات اجرائی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیئات علمی

-

- عضو کمیته رسیدگی به تخلفات دانشگاه 86

-

عضو کمیته مسکن دانشگاه87

سوابق آموزشی:

-

تدریس در دانشگاه دریانوردی :حقوق بازرگانی، حقوق تجارت، قوانین و مقررات گمرکی (1) ، قوانین و مقررات گمرکی(2)، مقررات عمومی صادرات و واردات ، اصول و حقوق بیمه دریائی

-

تدریس در دانشگاه بین المللی چابهار: حقوق اساسی، حقوق مدنی ، حقوق تجارت

سوابق پژوهشی:
کتب

-

بایسته های حقوق گمرکی (در دست تالیف)

-

واژه نامه بین المللی اصطلاحات گمرکی(در دست تالیف)

طرح ها:

-

بررسی موانع کاربرد فناوری اطلاعات با رویکردی نهادی در سازمانهای عمومی شهرستان چابهار

-

حمایت از حقوق زنان و کودکان بی سرپرست در ایران در پرتو اصول حقوق بشر

-

بررسی سارمان های مجری امر حمایت از حقوق زنان و کودکان در ایران

-

جایگاهحقوق زنان و کودکان در اسناد بین المللی حقوق بشر