اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیناهید یار احمد زهی

نام : ناهید

نام خانوادگی : یاراحمدزهی

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : n.yarahmadzehi@cmu.ac.ir


   

سوابق تحصیلی:

-

دانشجوی دوره دکترا/دانشگاه تهران/1383

-

کارشناسی ارشد /زبان شناسی همگانی /دانشگاه تهران 1381

-

کارشناسی/دبیری زبان انگلیسی /دانشگاه سیستان وبلوچستان /1378

سوابق آموزشی:

-

تدریس در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از سال 1381

سوابق تحقیقاتی:

-

ارائه مقاله در کنفرانس زبان شناسی در گروه زبان شناسی دانشگاه تهران با عنوان " ترکیبات درون مرکز و برون مرکز در زبان فارسی "
Exocentric and Endocentic Compounds in Persian Language

-

پذیرش مقاله در کنفرانس بین المللی زبان های ایرانی در هامبورگ آلمان - زمان برگزاری کنفرانس تابستان 2007
عنوان مقاله "Aminimalist Analysis of the noun Phrase and its internal movement in Sarhadi dialect of Balochi Language"