اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیامیر محمدیان

نام : امیر

نام خانوادگی : محمدیان

AWT IMAGE


مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : amir.mohamadian@cmu.ac.irسوابق تحصیلی:

- دکـترا: زبان شناسی همگانی (1391)، دانشگاه فردوسی مشهد

- کارشناسی ارشد: زبان شناسی همگانی (1386)، دانشگاه فردوسی مشهد

- کارشناسی: زبان و ادبیات انگلیسی (1382)، دانشگاه گیلان

توضیحات:

-کسب رتبه 4 در کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی سال 1383

-دانش آموخته برتر مقطع کارشناسی ارشد گروه زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ورودی سال 1383


سوابق شغلی دانشگاهی:

- تدریس زبان انگلیسی عمومی و تخصصی در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد خانه کارگر مشهد، 1386 تا 1391

- تدریس زبان انگلیسی عمومی و تخصصی در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد پست خراسان رضوی، 1389 تا 1390

- تدریس زبان انگلیسی عمومی و دروس تخصصی رشته آموزش زبان انگلیسی و رشته زبان شناسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور مشهد، 1386 تا 1391

- تدریس دروس تخصصی رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه امام رضا (ع)، 1391

- تدریس واحدهای درسی آواشناسی آموزشی رشته آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی،1391

- تدریس در گروه زبان انگلیسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، هم اکنون


فعالیتهای پژوهشی:

1) تالیفات:

الف) مقالات چاپ شده

محمدیان، امیر (1389) تشخیص سبک فردی نویسندگان بر اساس شیوه تحلیلی کیوسام و بررسی کارآیی آن در زبان فارسی، مجله علمی- پژوهشی کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، سال یازدهم، شماره 21، دانشگاه یزد، دانشکده زبان و ادبیات.

محمدیان، امیر (1389) بررسی و آزمایش همگانی های رده شناختی گرینبرگ در زبان فارسی رسمی امروز، مجله آموزشی-پژوهشی آموزش زبان و ادبیات، سال یازدهم، شماره 2 (پیاپی 28)، نشر تابران: مشهد.

ب) مقالات پذیرفته شده:

محمدیان، امیر (پذیرش: 1391) بررسی الگوهای بیان درد در بیماران فارسی زبان بر اساس الگوی تحلیلی هلیدی، مجله علمی- پژوهشی زبان شناسی و گویش های خراسان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.

ج) تالیف کتاب:

Mohammadian, Amir and Ahmad Rouhbakhsh Mirabi and Toktam keramatnia (1389) Pace up your English through conversation and listening, volume 2, Razavi cultural foundation, Astan-e Qods-e Razavi publications, Mashhad, Iran.

Mohammadian, Amir and Ahmad Rouhbakhsh Mirabi (1389) Pace up your English through conversation and listening, volume 3, Razavi cultural foundation, Astan-e Qods-e Razavi publications, Mashhad, Iran.

2) مقالات و سخنرانی های ارائه شده در سمینارها:

محمدیان، امیر (1388) بررسی و مقایسه الگوهای ساخت مبتدایی در جمله هایی از متون علمی و داستانی کودکان در زبان فارسی، اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد.

محمدیان، امیر (1389) سبک سنجی و نقد ادبی، نخستین همایش ملی نظریه و نقد ادبی در ایران، دانشگاه فردوسی، مشهد.