اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیمجتبی محمدی نژاد

نام : مجتبی

نام خانوادگی : محمدی نژاد

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : mohammadnejad@cmu.ac.ir