اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیمجتبی عباسیان

نام : مجتبی

نام خانوادگی : عباسیان

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : abbasian@cmu.ac.ir


سوابق پژوهشی:

-

پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 1387

-

تهیه وتدوین مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران-جلد دوم (1387)

-

تالیف کتاب اقتصاد منابع طبیعی (1387)

-

تهیه وتدوین مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران(1387)

-

گردآوری مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد کشاورزی آسیا(2008)

-

مجری طرح سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان (1384)با عنوان " تهیه نقشه های فاز 2 مجتمع گردشگری و تفریحی شهر سوخته "

-

مجری طرح پژوهشی درون دانشگاهی (1387) با عنوان " بررسی تاثیر پس انداز خانوار بر درآمد خانوار و تولید ناخالص داخلی در ایران در قالب مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر"

-

همکار اصلی طرح پژوهشی اداره کل تعاون استان سیستان و بلوچستان (1382) با عنوان "بررسی بهره وری تعاونی های طیور در استان سیستان و بلوچستان "

-

همکار اصلی طرح پژوهشی اداره کل تعاون استان سیستان و بلوچستان(1385) با عنوان " بررسی وضعیت تعاونی های صید و صیادی در استان سیستان و بلوچستان "

-

همکار اصلی طرح پژوهشی اداره کل تعاون استان سیستان و بلوچستان (1385) با عنوان " شناسایی فعالیتهای قابل واگذاری به بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان "

-

همکاری اصلی طرح پژوهشی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان (1386) با عنوان " تحلیل و ارزیابی فعالیتهای اقتصادی و بازاریابی گردشگری استان سیستان و بلوچستان ".

-

همکاراصلی طرح پژوهشی درون دانشگاهی (1386) باعنوان " سنجش توسعه شهرستان های استان سیستان و بلوچستان و تأثیر اعتبارات عمرانی 10 سال گذشته بر آن جهت کاهش دوگانگی و محرومیت زدایی و ایجاد منطقه ای(در دست اجرا)

-

همکاراصلی طرح پژوهشی درون دانشگاهی (1387)باعنوان"مطالعه پتانسیلهای اکوتوریسم ونقش صنعت اکوتوریسم در حفاظت از محیط زیست دریایی در محدوده چابهار"(در دست اجرا).

-

چاپ مقاله درمجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (1386) با عنوان " بررسی حاشیه بازاریابی خرما با استفاده از مدل های اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان "

-

چاپ مقاله در فصلنامه اقتصادکشاورزی و توسعه (1386) با عنوان " بررسی بهره وری تعاونی های طیور در منطقه سیستان ".

-

مقاله مجله پژوهش و سازندگی (1386) با عنوان " کاربرد روش های کمی در پیش بینی متغیرهای اقتصادی " ( دردست چاپ )

-

مقاله مجله پژوهش و سازندگی (1386) با عنوان " بررسی مسائل بازار رسانی خرمای مضافتی در استان سیستان و بلوچستان " ( در دست چاپ)

-

ارائه مقاله در کفرانس بین المللی اقتصاد کشاورزی آسیا (2005) با عنوان:
" Induced innovation test inIran agriculture : A co integration analysis "

-

ارائه مقاله درچهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران (1382) با عنوان " کاربرد روش های کمی در پیش بینی متغیرهای اقتصادی "

-

ارائه مقاله درکنفرانس علوم دام وآبزیان ایران (1383) باعنوان " بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات و تولید خاویار و میگو " .

-

ارائه مقاله درهمایش ملی خرما بم (1383) با عنوان " بررسی تولید و صادرات خرما در استان سیستان و بلوچستان " .

-

ارائه مقاله در پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران (1384) با عنوان " حاشیه بازاریابی خرما با استفاده از مدل های اقتصادی "

-

ارائه مقاله در کنفرانس ملی خرما زاهدان- ایران (1387) با عنوان " جایگاه تولید وفرآوری خرما در ایران"

-

ارائه مقاله در کنفرانس ملی خرما زاهدان- ایران (1387) با عنوان " عوامل مؤثر بر شیوه های فروش خرما در استان سیستان وبلوچستان ".

-

ارائه مقاله در کنفرانس ملی خرما زاهدان- ایران (1387) با عنوان " بررسی مسائل بازار رسانی خرمای مضافتی در استان سیستان و بلوچستان ".

سوابق آموزشی:

-

دانشگاه آزاد واحد زاهدان : تدریس دروس اقتصاد کشاورزی، اقتصاد گیاهان دارویی ، مبانی علم اقتصاد،مالیه عمومی ، توسعه اقتصادی، کنترل و تنظیم بودجه.

-

دانشگاه آزاد واحد زابل : تدریس دروس اقتصاد ریاضی وتجارت بین الملل.

-

مرکز آموزش مدیریت دولتی : تدریس دروس مبانی علم اقتصاد(1)،مبانی علم اقتصاد (2) ، مالیه عمومی

-

دانشگاه سیستان و بلوچستان : تدریس درس اقتصاد کلان(1).

-

دانشگاه آزاد واحد چابهار : تدریس دروس اقتصادخرد،اقتصاد کلان.

-

دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار:تدریس دروس اقتصاد کلان(1)، پول ارز وبانکداری،اقتصاد کلان، اقتصاد توسعه،اقتصاد شیلات.

سوابق اجرایی :

-

عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد کشاورزی آسیا (2005).

-

عضو کمیته اجرایی پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران (1384).

-

کارشناس پژوهشی مرکز مطالعات شبه قاره و آسیای جنوبی دانشگاه سیستان و بلوچستان (1384 و 1385).

-

کارشناس بودجه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان سیستان وبلوچستان(1385و1386)

-

مدیر پژوهشی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (1386-1387 ).

-

مدیر گروه اقتصاد بازرگانی دانشکده مدیریت حمل و نقل دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (1386 تا کنون).

تخصص نرم افزاری:

-

Eviewsو Excel وWord وPower Point