اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیمهدی صفایی قلاتی

نام : مهدی

نام خانوادگی : صفایی قلاتی

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : m.safaei@cmu.ac.ir