اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیمرتضی سیاره

نام : مرتضی

نام خانوادگی : سیاره

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : m.sayareh@cmu.ac.ir