اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیمهدی شهرکی

نام : مهدی

نام خانوادگی : شهرکی

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : shahraki@cmu.ac.ir  سوابق تحصیلی
مقطع  دانشگاه  رشته  تاریخ شروع  تاریخ فارغ-التحصیلی
کارشناسی  دانشگاه سیستان و بلوچستان  علوم اقتصادی-اقتصاد صنعتی  1380  1384
کارشناسی ارشد  دانشگاه تبریز  توسعه اقتصادی و برنامه¬ریزی  1384  1386
دکتری  تربیت مدرس تهران  اقتصاد-اقتصاد سلامت  1391  1395

-  نفر اول در مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه تبریز
-  نفر اول در مقطع دکتری- دانشگاه تربیت مدرس تهران
-  
  سمتهای اجرایی:
•  رییس دفتر کارآفرینان و استعدادهای درخشان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از 1387 تا 1391
•  رییس اموزشهای آزاد دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از 1387 تا 1391
•  مدیر مالی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از 3/8/95
  سوابق آموزشی پژوهشی:
پژوهشگر فعال دانشکده مدیریت و علوم انسانی در سالهای 90-91
استاد راهنمای پایان نامه های کارشناسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
داور پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
تهیه و تدوین سرفصلهای برخی از دروس اقتصاد زیر نظر شورای بازنگری کتب علوم انسانی
-  تدریس در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
-   دانشگاه آزاد واحد چابهار
-  دانشگاه پیام نور چابهار
-  دروس تدریس شده
اقتصاد خرد 1و 2
اقتصاد کلان 1 و 2
ریاضیات کاربرد در مدیریت، اقتصاد کار .و نیروی انسانی، بازرگانی بین الملل
تجارت بین¬الملل، کلیات علم اقتصاد، کلیات بهره وری

  ترجمه و تالیف کتاب:
-  A Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model In Gams”, Hans Lofgren, Rebecca LeeHarris andSherman Robinson,  2002, International Food Policy Research Institute, USA


-   "Measuring Employee Satisfaction", Joanne T. Lawrence, Barry Whittaker, Heidi Lampi, 2008, Management Books Publisher, UK.
-  تالیف کتاب "نظریه ها و سیاستهای اقتصاد خرد"، انتشارات رهپویان خرد، بهار 1391،
  مقالات علمی پژوهشی (ISC)
-  مقاله¬ای به عنوان بررسی تاثیر پس¬انداز خانوار بر سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه پایدار ، دانشگاه تربیت مدرس، پاییز 89
-  مقاله¬ای با عنوان نقش پس انداز خانوار بر سرمایه¬گذاری و مصرف در ایران در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، دانشگاه چمران پاییز 90
•  Mahdi Shahraki and SiminGhaderi. 2014. The Impact of Foreign Trade on Economic Growth in Iran. Asian Journal of Research in Business Economics and Management. Vol. 4, No. 11, Special Issue, pp. 57-66.
•   NazarDahmardeh, Mahdi Shahraki, SiminGhaderi, 2012, A Study of the Impact of Saving on Macroeconomic Variables in Iran (CGE Model), International Journal of Economics and Finance, Vol. 4, No. 2
-  مهدی شهرکی، سیمین قادری، علیرضا بخشی زاده، بررسی خصوصی سازی در بنادر، مجله علمی آموزشی دریا و کشتی، 1389
-  مهدی شهرکی، سیمین قادری 1394. تاثیر زیر ساختهای آموزش و سلامت بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم ، شماره نوزدهم، 135-116
-   مهدی شهرکی، سیمین قادری 1394. بررسی تصمیم به اشتغال و تحصیل کودکان کار در ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 9، شماره 4، 89-67
-  مهدی شهرکی، لطفعلی عاقلی ، عباس عصاری ارانی، حسین صادقی، 1395، بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی والدین بر سلامت کودکان، فصلنامه طب و تزکیه، دوره ۲۵، شماره ۲ ، صفحات ۹۵-۱۰۶
-  Mahdi Shahraki, Lotfali Agheli, Abbas Assari Arani, Hossein Sadeqi. 2016. The Effect of mother's socioeconomic status on child
-  Health. Journal of Research & Health.

-  SHAHRAKI, M., AGHELI, L., ASSARI ARANI, A. & SADEGHI, H. 2016. The Effect of Mothers’ Education and Employment on Children’s Health. Jentashapir J Health Res, 7, e30977.

-  Shahraki Mahdi, Ghaderi Simin. Socioeconomic factors determining fruit and vegetable consumption among urban households in Iran. J Research & Health2017; 7(4): 887 - 898.


 طرحهای پژوهشی
-  مجری طرح تحقیقاتی نقش و تاثیر پس¬انداز دولت بر سرمایه¬گذاری و تولید ناخالص داخلی در ایران (مدل تعادل عمومی). مصوبه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
-  همکار اصلی طرح تحقیقاتی تاثیر پس¬اندار خانوار بر درآمد خانوار و تولید ناخالص داخلی در ایران، مصوبه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

  مقالات همایش ها و کنفرانس¬های ملی بین المللی:
-  ارایه مقاله در کنفرانس بین المللی جهانی سازی و اموزش عالی در کشور هندوستان- بنگلور (2010) با نام  The role of trade and human capital on economic growth
-  مقاله ای به نام "نقش و تاثیر ترانزیت محور شرق بر توسعه پایدار ملی و منطقه¬ای، همایش بین المللی خراسان جنوبی،ترانزیت و توسعه محور شرق،بیرجند بهار 1391
-  مقاله ای با عنوان بررسی اندازه دولت بر اقتصاد ایران، اولین همایش خصوصی سازی ایران، سمنان، خرداد 1390
-  مقاله ای با عنوان "تاثیر خصوصی سازی بر بنادر با مطالعه موردی بندر چابهار، اولین همایش خصوصی سازی ایران، سمنان، خرداد 1390 
-  سیمین قادری، مهدی شهرکی 1394، بررسی تاثیر قیمت نفت بر صادرات کشاورزی ایران، همایش بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش افرینی، شیراز 94
-  سیمین قادری، مهدی شهرکی 1394، اقتصاد مقاومتی، همایش بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش افرینی، شیراز 94
-  Simin Ghaderi, Mahdi Shahraki. 2015, Effective Factores on Eduction and Employment Children’s in Iran, 1st International Conference on Applied Economics and Business, Tehran, Iran, October 2015
-  سیمین قادری، مهدی شهرکی، 1395، اثر نرخ تورم بر رشد اقتصادی، اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اهواز- ایران
-  سیمین قادری، مهدی شهرکی، 1395، اثر صادرات بخش صنعتی بر رشد اقتصادی، اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اهواز- ایران
-  سیمین قادری، مهدی شهرکی، 1396، اثر صادرات و سرمایه انسانی بر اقتصاد مقاومتی ایران، کنفرانس نقش مدیریت در توانمند سازی منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی، سروستان- ایران

  گواهینامه ها:
-  گواهی نامه آموزش مهارتهای کسب و کار و گارآفرینی، 72 ساعت
-  گواهی نامه مقررات iso 9001-2008
-  گواهی نامه تکنیک های نوین مشاوره
-  گواهی نامه شرکت در نشست علمی "نقد و بررسی فرقه ضاله وهابیت"
-  گواهی نامه Training For Trainers Course
-  گواهی نامه فنون اداره جلسات
-  گواهی نامه آموزشی بعد اخلاقی و معنوی شخصیت حضرت امام
-  گواهی نامه دوره آموزشی روشهای تدریس و روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموخته های دانشجویان
-  گواهی نامه تکنیک ها و فنون بهبود سیستمها و روشها

 آشنایی با نرم افزار ها:
تسلط به نرم افزارهای s‏tata  Microsoft office, Eviews, Microfit, Spss,
تسلط بر نرم افزار برنامه¬نویسی GAMS