اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیمهدی شهرکی

نام : مهدی

نام خانوادگی : شهرکی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : shahraki@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی

-

کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه­ریزی دانشگاه تبریز

-

کارشناسی علوم اقتصادی-اقتصاد صنعتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

سوابق آموزشی و پژوهشی :

-

تدریس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دانشگاه آزاد واحد چابهار، دانشگاه آزاد زابل ، دروس تدریس شده اقتصاد خرد 1و 2 ، ریاضیات کاربرد در مدیریت، اقتصاد کار .و نیروی انسانی، بازرگانی بین الملل، تجارت بین الملل، کلیات علم اقتصاد، کلیات بهره وری

-

ترجمه کتاب A Standard ComputablGeneral Equilibrium (CGE)

-

مقاله ای به عنوان بررسی تاثیر پس اندار خانوار بر سرمایه گذاری و مصرف در ایران در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اقتصاد

-

مجری طرح تحقیقاتی نقش و تاثیر پس انداز دولت بر سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی در ایران (مدل تعادل عمومی). مصوبه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

-

همکار اصلی طرح تحقیقاتی تاثیر پس اندار خانوار بر درآمد خانوار و تولید ناخالص داخلی در ایران، مصوبه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

-

همکار اصلی طرح تحقیقاتی نقش تورم در تولید ناخالص داخلی در ایران، مصوبه دانشگاه ازاد زاهدان

آشنایی بانرم افزار ها:

-

تسلط به نرم افزارهای Microsoft office, Eviews, Microfit, Spss,

-

تسلط بر نرم افزار برنامه نویسی Gams