اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیامین ساعد

نام : امین

نام خانوادگی : ساعد

AWT IMAGE

 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : amin.saed@cmu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی -  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

کارشناسی: آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

توضیحات:

دانش آموخته برتر(رتبه الف) مقطع کارشناسی ارشد با معدل 18/59

دانش آموخته برتر(رتبه الف)  مقطع کارشناسی با معدل 18/65

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد با درجه عالی 19/5

عناوین پایان نامه و رساله:

پایان نامه کارشناسی ارشد:

The Effect of Cooperative learning using Jigsaw technique on the Reading Comprehension ability of first year students of Chabahar Maritime University

تاثیر هم آموزی با استفاده از تکنیک جیگسا بر توانایی درک مطلب دانشجویان سال اول دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

سوابق شغلی و پست های اجرایی:

-1مدیر امور دانشجویی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 1395/09/02  

-2رئیس مرکز آموزش های آزاد زبان انگلیسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از 1392/02/01  تا کنون

-3مسئول دبیرخانه دفتر نشریات دانشگاه از 1390/08/01 تا کنون

4-مشاور معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در امور انجمن علمی گروه زبان انگلیسی از 1393/07/01 تا کنون

-5مدیر اجرایی مجله علمی پژوهشی Iranian Journal of English for Academic Purposes  تا کنون

-6عضو هیات علمی گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (1390 تا کنون)

افتخارات:

-1به عنوان دانشجو : پژوهشگر فعال دانشکده مدیریت و علوم انسانی 1390

-2 به عنوان عضو هیات علمی : پژوهشگر فعال دانشکده مدیریت و علوم انسانی 1393

-3به عنوان عضو هیات علمی : پژوهشگر فعال دانشکده مدیریت و علوم انسانی 1394

-4به عنوان عضو هیات علمی : پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و علوم انسانی 1395

عضویت­ها:

تالیفات:

مقالات چاپ شده در همایشهای خارجی:

1-چاپ و ارایه مقاله با موضوع تاثیر تکنیک جیگسا بر تدریس مهارت خواندن در کشور رومانی

مقالات چاپ شده درنشریات خارجی (ISC):

 1-(2014), Khoshsima, H. and Saed. A “Gender differences in using “jigsaw technique II and its contribution to reading comprehension” (ISC) International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World

2-(2014) Esmail Zare-Behtash Amin Saed. The Effect Of Storytelling Technique On Speaking Ability Of Female Iranian Intermediate EFL Learners: International Journal of Applied Linguistics & English Literature

3-(2016), Khoshsima, H. and Saed. A Effectiveness Of Concept Mapping Strategy On EFL Learners’ Attitude And Gender Difference Outcomes In Vocabulary Acquisition: International Journal of Humanities and Cultural Studies    

4-(2016) Mohsen Mobaraki: Amin Saed. Learning And Retaining New Vocabularies: The Case Of Monolingual And Bilingual Dictionaries: International Journal of Humanities and Cultural Studies    

5-(2014), Khoshsima, H. and Saed. A The application of ESP on course design: the case of English for students of management and fisheries” (ISC), (IJLLALW)

6-(2015), Khoshsima, H. and Saed. Concept Mapping Strategy: A Strategic Alternative to the Matter of Spontaneous Speaking of Iranian: International Journal of Language and Linguistics

7-(2015) Nahid Yarahmadzehi: Amin Saed Proficiency Level and Choice of Communication Strategies: A Case of Iranian EFL Learner: Iranian Journal of English for Academic Purposes

8-(2012), Khoshsima, H. and Saed.  Cognitive Problems of Beginner-Level Learners’ Listening Comprehension

9-(2015), Khoshsima, H. and Saed.A. The Effect of classroom games on Iranian pre-intermediate EFL Learners’ Vocabulary enhancement: International Journal of Language and Linguistics

10-(2016), Saed. A and Yazdani A, and Askari, M. Film Subtitles and Listening Comprehension Ability of Intermediate EFL Learners. International Journal of Applied Linguistics and Translation.

 11-(2016), Khoshsima, H. and Saed. A Task-based Instruction and Vocabulary Learning: A Comparative Study of Jigsaw and Information Gap Tasks on Vocabulary Learning. International Journal of Applied Linguistics and English Literature.

 12-(2016), Khoshsima, H. and Saed. A. Mortazavi, S. The Impact of Interactionist Dynamic Assessment on Explanation Writing Ability of Intermediate EFL Learners. International Journal of Language and Linguistics.

13-(2017), Mobaraki. M and Saed. A. The production of Yes/no questions, Wh-questions, and embedded clauses as functional categories at the initial stage of child L2 acquisition. International Journal of Applied Linguistics and English Literature.

 14-(1395) مریم ربانی نیا و ایرج زارع و امین ساعد. بررسی میزان بکار گیری استراتژی های  خلاصه نویسی در متون انگلیسی برای اهداف ویژه و ارتباط آن با سطح مهارت زبانی دانشجویان زبان خارجه:  مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه سوره. مجله علمی پژوهشی رهپویه هنر

15-(2016), Khoshsima, H. and Saed. A. Moradi. S. Computer Assisted Pronunciation Teaching (CAPT) and pedagogy: Improving EFL learners’ pronunciation using Clear Pronunciation 2 software The Iranian Journal of Applied Language Studies (IJALS).

    

پروژه های تحقیقاتی:

همکار طرح پژوهشی با عنوان:

-1کاربرد استراتژی های خواندن و بهبود مهارت نوشتن در دانشجویان سطح متوسط دانشگاه

سوابق شغلی دانشگاهی:

-1تدریس زبان انگلیسی عمومی و دروس تخصصی رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد چابهار از 1390 تا کنون

-2تدریس زبان انگلیسی عمومی و دروس تخصصی رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی دانشگاه بین الملل چابهار از 1390 تا 1393

-3تدریس زبان انگلیسی عمومی و دروس تخصصی رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار از 1390 تا کنون

-4تدریس در گروه زبان انگلیسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از بهمن 1388 تا کنون

5-تدریس دروس عمومی و پیش دانشگاهی در گروه زبان انگلیسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از بهمن 1388 تاکنون

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد یا دکتری:

    1-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

1-Parvaneh Ghasemi, The Application of ESP Principles on Course Design

     2-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

2-Ma’edeh Razavi, The impact of explicit and implicit corrective feedback on Iranian Pre-intermediate EFL learners’ writing ability  

    3-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

3-Mojgan Farhur, A Comparative Study of Teaching Methodology Applied by Non English and English Major Lecturers in Intermediate ESP classrooms

   4-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

4-Safarzade Samani, F, Communicative Strategies Used by Iranian Intermediate EFL Learners in Oral Communication

   5-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

شهی یونس)5 )The Effect of Using Audio and Video Technology on Reading Comprehension Ability of Iranian Pre-Intermediate Learners

   6-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

تاثیر استراتژی نقشه مفهومی بر یادگیری لغت در فراگیران زبان خارجی سطح پیش متوسطه ایرانی

   7-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

تاثیر آموزش بازی بر روی دایره ی لغت دانش آموزان دوره راهنمایی در چابهار

   8-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

ارتباط بین خواص صوت شناختی واکه های زبان اول و دوم زبان آموزان سطح متوسط ایرانی

   9-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

بررسی تاثیر ابزار دیداری-شنیداری و متون نوشتاری بر یادگیری اصطلاحات زبان آموزان ایرانی سطح متوسط

   10-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

 استفاده از نرم افزارClear Pronunciation2 جهت بهبودتلفظ زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی

   11-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

اثرات روش تدریس تفکر محور بر جو کلاس درس

   12-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

بررسی تاثیر اجرای روش ارزیابی پویا بر یادگیری مهارت نگارش ژانرهای مختلف در زبان آموزان انگلیسی

   13-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

      بررسی رابطه فراوانی کاربرد استعاره مفهومی با سطح بسندگی دانش نوشتاری زبان آموزان بر اساس سطح بندی سی ای اف آر

   14-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

بکارگیری ادبیات در تدریس مهارت خواندن و درک مطلب:منابع اصلی در مقابل منابع غیر اصلی

   15-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

ارزیابی مهارت گفتاری زبان آموزان سطح متوسط ایرانی: روش کلی نگر در مقابل روش تحلیلی

   16-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

The Effectiveness of Using Podcasts in Improving ESP Listening Comprehension of Iranian Intermediate Marine students

   17-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

The Impact of teaching test taking strategies on Iranian IELTS Candidate performance on IELTS Reading Section

   18-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:

تاثیر کاربرد تکنولوژی آموزشی بر یادگیری زبان دریانوردان

زمینه های پژوهشی مورد علاقه:
1-روشهای تدریس
2-مطالعات ترجمه
3-یادگیری گروهی و روشهای نوین آموزش و یادگیری از طریق هم آموزی
4-روانشناسی و یادگیری
5-جامعه شناسی زبان و یادگیری
لیست دروس تدریس شده:
1-روش های تدریس زبان انگلیسی
2-روش تحقیق در آموزش زبان و ترجمه
3-مقاله نویسی
4-دستور نگارش زبان انگلیسی
5-آزمون سازی در آموزش زبان
6-زبانهای تخصصی دریایی و مهندسی (ESP)