اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیاسماعیل زارع بهتاش

نام : اسماعیل 

نام خانوادگی : زارع بهتاش

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه غلمی: دانشیار

پست الکترونیک : behtash@cmu.ac.irسوابق تحصیلی

1374 دکترای زبان وادبیات انگلیسی - دوره ویکتوریا ؛ دانشگاه ملی استرالیا

1363 فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی؛ دانشگاه تربیت معلم تهران

1358 لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی؛ دانشگاه تهران

1381-1379 استاد مدعو در دانشگاه کمبریج (فرصت مطالعاتی)

1390-1389 محقق مدعو در دانشگاه آکسفورد (فرصت مطالعاتی)

سوابق اجرایی

 64-1359 سرپرست گروه زبان سازمان کتاب های درسی کشور و مسئول تعویض کتاب های درسی

زبان انگلیسی کشور

60-1359 مدرس زبان انگلیسی در مرکز زبان دانشگاه تهران 

69-1364 معاون آموزشی، دانشجویی و مالی اداری دانشگاه تربیت معلم زاهدان

75-1373 مدیر کل آموزش دانشگاه سیستان و بلوچستان

79- 1375 معاون اداری ومالی دانشگاه سیستان و بلوچستان

84-1381 رابط علمی در سرپرستی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در دانشگاه های انگلستان،

مستقر در سفارت ایران در لندن

89-1386 رییس دانشکده مدیریت و علوم انسانی

1393-1390 رییس دانشکده مدیریت و علوم انسانی

1393 (تیر ماه) معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

1394 (مهرماه) معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

عضویت ها

شورای جذب دانشگاه

کمیسیون تخصصی زبان و ادبیات هیات ممیزه دانشگاهای استان سیستان و بلوچستان (از آبان ماه 1391 تا آذر ماه 1393 )

دانشنامه جغرافیای تاریخی اسلام

انجمن آموزش زبان و ادبیات ایران

عضو هیات تحریریه مجلۀ زبانشناس

عضو هیات تحریریه مجله ادبی دانشگاه کرمان

عضو هیات تحریریه مجلۀ Research Platform Online Journal (RPOJ)

و . . .

تالیفات

1- کتاب آمادگی تافل، انتشارات رهنما (1359)

2- فرهنگ حروف اضافه در زبان انگلیسی، انتشارات امیر کبیر (1362)

3- آئین نگارش- سازمان کتابهای درسی کشور – مراکز تربیت معلم (1362)

4- شیوه آموزش زبان با همکاری آقای دکتر ضیائ حسینی (1367) (بر اساس رساله کاشناسی ارشد)

5- فرهنگ مترادف و متضاد- انتشارات رهنما (1372)، چاپ سوم 1386

6- فرهنگ اصطلاحات – با همکاری اساتید دانشگاه علامه طباطبائی (1373)، چاپ چهارم )1375 (

7- فرهنگ فارسی- انگلیسی-انتشارات رهنما (1379)، چاپ هشتم 1387؛ و یرایش جدید زیر چاپ

8– گلچین اشعار ادبیات انگلیسی، انتشارات چاپار (1987)

9- فرهنگ انگلیسی - فارسی IELTS - انتشارات رهنما (1382، 1390)

10- واژ گان پایه دانشگاهی ازانتشارات گسترش علوم پایه (1389)

11- 2300 گام تا سطح عالی واژگان، انتشارات رهنما (اسفند 1391)

12- 1001 واژه عامیانه موضوعی در زبان انگلیسی؛ انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی؛

تابستان 1392 (مقدمه و ویرایش)

13- اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی همراه با تاریخچه آنها. انتشارات رهنما. (اسفند 1392)

14 – تصحیح و ویرایش ترجمه انگلیسی بدایع سعدی، انتشارات جنگل. اردیبهشت 1393

15 – فرهنگ موضوعی جیبی، فارسی به انگلیسی؛ انتشارات جنگل. اردیبهشت 1393

16 – یکصد شعر برجسته ادبیات انگلیسی، انتشارات جنگل. آذر ماه 1393

17 – واژه نامه متون ادبی، فارسی انگلیسی؛ انتشارات جنگل ( شامل کلیه ی لغات گلستان، کلیله و دمنه، چهارمقاله عروضی و . . .) زیر چاپ

فعالیت های پژوهشی

عناوین پایان نامه و رساله:

کارشناسی ارشد:

A Critical survey of Methods of Teaching English

رساله دکتری:

Edward FitzGerald’s Rubáiyát of Omar Khayyám: A Victorian Invention

پروژۀ تحقیقاتی تمام شده:

گنجینه واژگان و اصطلاحات فارسی – انگلیسی در پنج جلد، (1390-1385)

مقالات

 

1. Zare-Behtash, E. “Edward FitzGerald and Persian Literature”, Uppsala University,

vol. LVI (2007)

 

2. Zare-Behtash, E. “Faith and Doubt in Victorian Poetry”, (Shahid Beheshti

University, vol. 58, 1387)

3. Zare-Behtash, E. “Rabindranath Tagore: A Myriad-Minded Man”, (Journal of

Subcontinent Researches, Sistan and Baluchestan University). vol. 1, No. 2,

Winter 2008

 

4. Zare-Behtash, E. “Reception of FitzGerald’s Rubaiyat by the Victorians”, (July

2009)

(سمینار بین المللی عمر خیام و ادوارد فیتزجرالد در دانشگاه کمبریج)

5. Zare-Behtash, E. “Victorianism: Social and intellectual Context of Victorian

Literature”, (Tehran University, 1388)

6. Zare-Behtash, E., N. Javadpour. A New Strategy for Translating Classical English

Poetry: Milton’s “Blindness” Revisited, Translation Studies, vol. 7, Autumn 2009.

7. Zare-Behtash, E., S. Firoozkoohi. A Diachronic Study of Domestication and

Foreignization Strategies of Culture-Specific Items in English-Persian

translation of Six of Hemingway’s Works, World Applied Sciences Journal 7 (12):

1576-1582, 2009.

8. Zare-Behtash, E., S. Firoozkoohi. Culture-Specific Items in Literary

Translations, Translation Journal, vol. 14, No. 1, January 2010.

9. Zare-Behtash, E (2011). “Twentieth-Century Top New Words.” Maritime English

Journal (ESP) 1 (1): 85-107.

 

10. Zare-Behtash. “Edward FitzGerald and Persian Quatrains of the Ouseley

Manuscript Attributed to Omar Khayyam.” American Journal of Scientific

Research, vol.73, 85-95, Autumn 2012.

11. Zare-Behtash. “The Life and Literary Career of Edward FitzGerald (1809-1883).”

Science Series Data Report, vol.4, No. 9; September 2012

12. Zare-Behtash, E., F. Sajjadi. “Literary Feminism in India.” Journal of Subcontinent

Researches, vol. 4, No.11, summer 2012.

13- زارع بهتاش، اسماعیل. نگاهی به اشعار تغزل متافیزیک ادبیات قرن هفده انگلیس. پژوهشنامه ادب

غنایی. سال دهم، شماره نوزدهم. پاییز 1391: 77-102

14. Zare-Behtash, E., S. Moslemi Nezhad. “Gender differences in Iranian and native

EFL textbooks: a case study.” International Research Journal of Applied & Basic

Sciences, vol. 4. No. 7. 2013. [ISC]

15. Zare-Behtash, E., P. Ghassemi. “Stylistic techniques and their application to a

poem by Hafiz .” International Research Journal of Applied & Basic

Sciences, vol. 4. No. 13. 2013. [ISC]

16. Sarani, A. Zare-Behtash, E. Moslemi-nezhad, S. “The effects of video-based

tasks in listening comprehension of Iranian pre-intermediate EFL learners”. Merit Research Journals. Vo.2, pp. 08-017. 2014.

17. Zare-Behtash, Esmail. Sarabi, M. “The impact of students’ reflective or impulsive

learning styles on their translation abilities.” Translation Studies, vol. 43,

Spring 2014.

سخنرانی ها

 

1. Literature Review of FitzGerald's Rubaiyat.

(دانشگاه سیدنی1371)

2. FitzGerald's Rubáiyát: A Victorian Invention.

(سمینار بین المللی عمر خیام، نیشابور1378)

3. Authoring a Thesis (2004)

(سخنرانی در دانشگاه لیدز برای دانشجویان ایرانی بورسیه انگلستان و کشورهای اروپایی)

4. “Reception of FitzGerald’s Rubáiyát by the Victorians”, (July

2009)

(سمینار بین المللی عمر خیام و ادوارد فیتزجرالد در دانشگاه کمبریج)

5.William Shakspeare: A Victorian Hero - Poet (November 2014 ) 

(سمینار بین المللی مطالعات شکسپیر ، دانشگاه تهران )