اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیهوشنگ خوش سیما

نام : هوشنگ

نام خانوادگی : خوش سیما

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : khoshsima@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی :

-

دکتری آموزش زبان انگلیسی- دانشگاه اصفهان 1385

-

فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تهران 1370

-

لیسانس زبان انگلیسی،دانشگاه علامه طباطبایی 1361

فعالیتهای اجرایی :

عضو حقیقی هیات امنای دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از سال 1393 تا 1397( دوره 4 ساله )

عضو هیات ممیزه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی از آبان سال 1393

رییس گروه همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه از مهر 1393

مشاور رییس دانشگاه در ارتقا دانشگاه از آذر 1392

عضو و رییس هیات موسس موسسه غیر انتفاعی بهار اندیشه چابهار از سال 1390

رئیس اداره همکاری های علمی و بین المللی از 1390-1391

معاون پژوهشی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از 1387-1390

رییس دانشکده مدیریت حمل و نقل از 1387

مدیر گروه زبان انگلیسی 1386

معاون اداری و مالی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 1384-1386

معاون اداری و مالی مرکز آموزش عالی دریانوردی و علوم دریایی چابهار 1383

معاون اداری و مالی دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار 1376-1380

سرپرست دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار1372-1374

معاون اداری و مالی دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار 1371-1372

معاون اداری و مالی دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار 1364-1367

فعالیتهای آموزشی:

تدریس دروس دکتری آموزش زبان از بهمن 1392

تدریس دروس تخصصی کارشناسی ارشد از سال 1385

راهنمایی بیش از 25 پایان نامه ارشد

مشاوره بیش از 16پایان نامه ارشد

تدریس دروس روش های تدریس - روش تحقیق - آزمون سازی و تهیه و تدوین مطالب درسیدر دوره دکتری و ارشد

تدریس دروس تخصصی زبان انگلیسی- دستور نگارش ، نگارش پیشرفته- روش های تحقیق- روش های تدریس- ترجمه متون سیاسی، اقتصادی و پیشرفته به مدت 20 سال

تدریس دروس کارشناسی ارشد و راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

تدریس زبان تخصصی رشته دریانوردی و علوم دریایی، مدیریت و ادبیات فارسی در دانشگاه چابهار، و دانشگاههای آزاد لاهیجان و آستارا و رشت

فعالیتهای پژوهشی :

تالیفات :

-

ترجمه مقابله ای ایات قران کریم اصول مدیریتی 1391

کتاب فرهنگ لغت دو زبانه برای دریانوردان انتشارات دانشگاه امام رضا (ع) 1388

-

کتاب گنجینه اشعار انگلیسی انتشارات چاپار 1389

-

کتاب مکاتبه و محاوره در دریا انتشارات چاپار 1387

-

کتاب نگارش برای دانشجویان دریانوردی و علوم دریایی – انتشارات چاپار 1386

-

کتاب انگلیسی مقدماتی برای دانشجویان دانشگاهها- انتشارات چاپار 1386

-

تنها مولف کتاب زبان انگلیسی تخصصی برای دانشجویان دریانوردی و علوم دریایی توسط انتشارات سمت 1378

مقالات :

(1) Khoshsima, H., & Jahani, M. (2012). The Long Term Effect of Implicit and Explicit  Corrective Feedback on Accuracy of EFL Learners’ Descriptive Writing Skill, Iranian Journal of Applied Language Studies, Vol 4, No 2, 2012, pp.119-134. Available at: http://ijals2.usb.ac.ir.

(2) Khoshsima, H., & Rezaeian, F. (2014). The effect of summarizing strategy on reading comprehension of Iranian intermediate EFL learners. International Journal of Language and Linguistics, 2(3): pp. 134-139. DOI: 10.11648/j.ijll.20140203.11. Available online at: http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijll 

(3) Khoshsima, H., & Rostami Abusaeedi, A.A. (2009).The Role of Content-Based Texts to Motivate Students. Iranian Journal of Applied Language Studies, IJALS, Vol 1, No 2, pp. 109-122. Available at: http://ijals2.usb.ac.ir. 

(4) Khoshsima, H., & Rezaeian, F. (2014). The Effect of Presentation Strategy on Reading Comprehension of Iranian Intermediate EFL Learners. Advances in Language and Literary Studies, Vol. 5 No. 3, pp.101-111, ISSN: 2203-4714. Doi:10.7575/aiac.alls.v.5n.3p.101. Copyright © Australian International Academic Centre, Australia.

(5) Khoshsima, H., & Rezaeian, F. (2014). The Effect of Summarizing and Presentation Strategies on Reading Comprehension of Iranian Intermediate EFL Learners. International Journal of Applied Linguistics & English Literature, Vol. 3 No. 4, pp.88-98. ISSN 2200-3592 (Print), ISSN 2200-3452 (Online). Available at: http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.3n.4p.88. Copyright © Australian International Academic Centre, Australia.

(6) Khoshsima, H., & Khosravani, M. (2014). A CALL-based Lesson Plan for Teaching Reading Comprehension to Iranian Intermediate EFL Learners. Advances in Language and Literary Studies, Vol. 5 No. 2, pp 171-176, ISSN: 2203-4714.

(7) Khoshsima, H & Khosravani, M. (2014). ESP Textbooks Criteria: A Case Study of Iranian Universities. International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL), Volume 2, Issue , PP 42-49, ISSN 2347-3126 (Print) & ISSN 2347-3134 (Online). Available at: www.arcjournals.org

(8) Khoshsima, H., & Rostami Gohari, S. (2011). On The Translation of Metaphor: A Corpus-based Study of Three Persian Translations of Othello. Iranian EFL Journal, Volume 7, Issue 6, pp.253-267. Available at: http://www.Iranian-efl-journal.com.

(9) Khoshsima, H., & Sedighi, Z. (2014). The Impact of Task Types on Listening Comprehension of Iranian Intermediate EFL Learners. International Journal of Applied Linguistics & English Literature, Vol. 3 No. 3; p.97-102, ISSN 2200-3592 (Print), ISSN 2200-3452 (Online). Copyright © Australian International Academic Centre, Australia. DOI:10.7575/aiac.ijalel.v.3n.3p.97.

(10) Khoshsima, H., & Jahani, M. (2013).On the Efficacy of Explicit Corrective Feedback on Descriptive Writing Accuracy of Iranian Intermediate EFL Learners. Iranian Journal of Research in English Language Teaching (IJRELT), Volume 1, Issue 2, pp .9-19.

(11) Khoshsima, H., & Sadeghi, F. (2014). The Impact of Computer Assisted Explicit Feedback on Narrative Writing Ability of Intermediate EFL Learners.  The International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World (IJLLALW), Volume 5 (3), pp.154-162, EISSN: 2289-2737, ISSN: 2289-3245. Available at: www.ijllalw.org.

(12) Khoshsima, H., & Saed, A. (2014). Gender differences in Using “Jigsaw Technique II” and its Contribution to Reading Comprehension. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World (IJLLALW), Volume 6(3) pp.194-207, EISSN: 2289--‐2737& ISSN: 2289--‐3245. Available at: www.ijllalw.org.

(13) Khoshsima, H., Saed, A., & Ghasemi, P. (2014). The Application of ESP Principles on Course Design: The Case of English for Students of Management and Fisheries. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World (IJLLALW), Volume 5 (2), pp.163-175. Available online at: www.ijllalw.org.

(14) Khoshsima, H., & Tanhaei, R. (2014). The Impact of Teaching Grammatical Structures on Writing Ability of Iranian Students. International Journal of Applied Linguistics & English Literature, Vol. 3 No. 6 pp. 134-138, ISSN 2200-3592 (Print), ISSN 2200-3452 (Online). DOI:10.7575/aiac.ijalel.v.3n.6p.134.

(15) Khoshsima, H., & Ebrahimi, M.R. (2014). On the Association(s) between Test Anxiety and Emotional Intelligence, Considering Demographic Information; A Case of Iranian EFL University Students. International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL), Volume 2, Issue 7, PP 147-157, ISSN 2347-3126 (Print) & ISSN 2347-3134 (Online). Available at: www.arcjournals.org.

(16) Khoshsima, H., & Poorjam, F. (2014). A Comparative Study on the Effects of Cloze Tests and Open-Ended Questions on Reading Comprehension of Iranian Intermediate EFL Learners. International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL) Volume 2, Issue 7, PP 17-27, ISSN 2347-3126 (Print) & ISSN 2347-3134 (Online). Available online at: www.arcjournals.org.

(17) Khoshsima, H., & Rbbani Nia, M. (2014). Summarizing strategies and writing ability of Iranian Intermediate EFL students. International Journal of Language and Linguistics, 2(4): pp. 263-272. Published online July 20, 2014 (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijll).

(18) Khoshsima, H., & Izadi, M. (2015). Creativity in Writing: A Study of EFL Learners’ Locus of Control. International Journal of Applied Linguistics & English Literature, Vol. 4 No. 2, pp.81-90, ISSN 2200-3592 (Print), ISSN 2200-3452 (Online). Copyright © Australian International Academic Centre, Australia.

(19) Khoshsima, H., & Ebrahimi, M.R. (2015). An Experimental Study on the Impact(s) of Emotional Intelligence Enhancement on Answering Cloze Test among Iranian University Student. Theory and Practice in Language Studies, Vol. 5, No. 8, pp. 1586-1593, ISSN 1799-2591. DOI: http://dx.doi.org/10.17507/tpls.0508.07.

(20) Khoshsima, H., Saed, A., & Yazdani, A. (2015). Instructional Games and Vocabulary Enhancement: Case of Iranian Pre-Intermediate EFL Learners. International Journal of Language and Linguistics, Volume 3, Issue 6, Pages: 328-332. DOI: 10.11648/j.ijll.20150306.12.

(21) Khoshsima, H., & Khosravani, M. (2015). Examining the Impact of Novel Pre-activity Tasks on Macro-Skills: The Case of Visual Aids Strategy on Writing Ability. International Journal of Language and Linguistics, 3(6): 401-408. Published online November 11, 2015 (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijll).

(22) Khoshsima, H., Saed, A., & Hakimzade, A. (2015). Concept Mapping Strategy: A Strategic Alternative to the Matter of Spontaneous Speaking of Iranian Intermediate EFL Learners. International Journal of Language and Linguistics, 3(6): 333-340, ISSN: 2330-0205 (Print); ISSN: 2330-0221 (Online). DOI: 10.11648/j.ijll.20150306.13. Published online October 8, 2015 (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijll). 

(23) Khoshsima, H., Behtash, E., & Khosravani, M. (2016). Examining the Impact of Novel Pre-activity Tasks on Macroskills: The Case of Group Discussion on Writing Ability. Advances in Language and Literary Studies, Vol. 7 No. 1, ISSN: 2203-4714. DOI: 10.7575/aiac.alls.v.7n.1p.148. Australian International Academic Centre, Australia.

(24) Khoshsima, H., & Rezaeian, F. (2015). Language Learner Strategies for Building EFL Learners’ Autonomy. International journal of English language and translation studies, ISSN: 2308-5460. The paper received on: 12/08/2015, Reviewed on: 21/10/2015, Accepted after revisions on: 30/11/2015.  3(4), 60-73. Retrieved from http://www.eltsjournal.org.

(25) Behtash, E.Z., Khoshsima, H., & Sarlak, T. (2016). The Effect of Project Work on the Speaking Ability of Iranian EFL beginner Students.  Journal of Applied Linguistics and Language Research, Volume 3, Issue 1, pp. 167-177, ISSN: 2376-760X. Available online at: www.jallr.com.

(26) Khoshsima, H., Saed, A., & Hakimzade, A. (2016). Concept Mapping Strategy and EFL Learners’ Vocabulary Acquisition and Retention. International Journal of Humanities and Cultural Studies, Volume 2 Issue 1 June 2015, ISSN 2356-5926. Available online at: http://ijhcschiefeditor.wix.com/ijhcs.

(27) Khoshsima, H., & Khosravani, M. (2016).  The Efficacy of Novel Pre-activity Tasks on Macroskills: The Case of Group Discussion on Reading Comprehension. Theory and Practice in Language Studies, Vol. 6, No. 4, pp. 794-803. DOI: http://dx.doi.org/10.17507/tpls.0604.17

(28) Khoshsima, H., & Telati, A. (2016). Improving Linguistic and Pragmatic Knowledge of Hedging Strategies in EFL Undergraduate Students: A Dynamic Assessment Approach. International journal of English language & Translation studies, Vol. 04, Issue 02, and ISSN 2308-5460. The paper received on: 18/12/2015 Reviewed on: 12/03/2016 Accepted after revisions on: 10/04/2016.

(29) Khoshsima, H., Rostami Abusaeidi, A.A., & Afiati, L. (2015). English and Non English major Teachers’ Assessment of Oral Proficiency: a case of Iranian English Learners. Iranian Journal of English for Academic Purposes (IJEAP), vol. 1 No.4, 76-87. Received: 12 May 2014 Accepted: 11 November 2014. Available online: January 2015.

(30) Khoshsima, H., & Bajool, A. (2015). The Impact of Task-based Approach in Enhancing Non-English Major Students’ Speaking Fluency. International Journal of Applied Linguistics & English Literature, Vol. 4 No. 3, ISSN 2200-3592 (Print), ISSN 2200-3452 (Online).

(31) Khoshsima, H., & Ebrahimi, M.R. (2016). Impact of Emotional Intelligence Enhancement on Test Anxiety among EFL Learners: an Experimental Study. International journal of English language & translation studies, ISSN 23085460. The paper received on: 17/01/2016 Reviewed on: 13/03/2016 Accepted after revisions on: 27/03/2016.

(32) Khoshsima, H., & Farokhipour, S. (2016). On The Role of Different Models of Dynamic Assessment on Promoting Speaking. Internattional Journal of Humanities and Cultural Studies, Volume 2, Issue 4.

(33) Khoshsima, H., & Sayadi, F. (2016). The Effect of Virtual Language Learning Method on Writing Ability of Iranian Intermediate EFL Learners. Advances in Language and Literary Studies, Vol. 7 No. 2. DOI:10.7575/aiac.alls.v.7n.2p.192.

(34) Khoshsima, H.,& Amiri Samani, E. (2015). The Most Frequent Metacognitive Strategies Used in Reading Comprehension among ESP Learners. Advances in Language and Literary Studies, Vol. 6 No. 1, ISSN: 2203-4714.

(35) Khoshsima, H., Azad, M., & Saeedi, F. (2015). The effects of content-based instruction on the writing skills of Iranian Intermediate EFL learners. Modern Journal of Language Teaching Methods, Vol. 5, Issue 2, ISSN: 2251-6204.

(36) Khoshsima, H., & Izadi, M. (2014). Dynamic Vs Standard Assessment to Evaluate EFL Learners’ Listening Comprehension. Iranian Journal of Applied Language Studies, Vol 6, No 2.

(37) Khoshsima, H., Mohammadi, J., & Mostafapour, E. (2016). A Comparative Study of Students’ and Teachers’ Attitude toward Self-Assessment: A Case Study of Iranian Context. International Journal of Humanities and Cultural Studies, Volume 3 Issue 1, ISSN 2356-5926.

(38) Mohammadian, A., Khoshsima, H., & Dehghani, Niloofar. (2016). The Effect of Metacognitive Strategy Instruction on Iranian Intermediate EFL Learners' Metacognitive Awareness in Listening. Journal of Applied Linguistics and Language Research, Volume 3, Issue 6, pp. 305-318, ISSN: 2376-760X. Available online at: www.jallr.com.

(39) Khoshsima, H., & Rezaee, A. (2016). Applicability of Peer-dynamic Assessment in Crowded Second Language Classes. Journal of Language Teaching and Research, Vol. 7, No. 5, pp. 929-935. DOI: http://dx.doi.org/10.17507/jltr.0705.13.

(40) Khoshsima, H., & Rezaeian, F. (2015). Understanding students’ satisfaction and continuance intention of e-learning: Application of expectation–confirmation model. World Journal on Educational Technology, Vol 7, Issue 3, 157-166. Available at: http://sproc.org/ojs/index.php/wjet.

(41) Khoshsima, H., & Shokri, H. (2016). The Effects of ESA Elements on Speaking Ability of Intermediate EFL Learners: A Task-based Approach. Theory and Practice in Language Studies, Vol. 6, No. 5, pp. 1085-1095, ISSN 1799-2591. DOI: http://dx.doi.org/10.17507/tpls.0605.24.

(42) Khoshsima, H., Saed, A., & Hakimzade, A. (2016). Effectiveness of concept mapping strategy on EFL learners’ Attitude and gender difference outcomes in vocabulary Acquisition. International Journal of Humanities and Cultural Studies, Volume 3, Issue 1. Available online at: http://www.ijhcs.com/index.

(43)   Khoshsima , H.  & Saed . A, (2016) Task-based Instruction and Vocabulary Learning: A Comparative Study of Jigsaw and Information Gap Tasks on Vocabulary Learning, international Journal of Applied linguistics and English Literature, Vol.5 , No.5, September. ISSN 2200-3592 (Print), ISSN 2200-3452 (Online) pp. 228-237

.

-

ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی زبان آسیا تحت عنوان "روش جدید متکی بر متن در ارزیابی ترجمه" در کشور تایلند در سال 1388

-

ارائه مقاله در کنفرانس آموزش زبان انگلیسی ،Idp استرالیا تحت عنوان شیوه مناسب برای تدریس انگلیسی با اهداف ویژه در کشور کامبوج در سال 1387

-

ارائه مقاله در کنفرانس انجمن بین المللی زبان شناسی تحت عنوان تاثیر ضمنی آزمون ها در تقویت نگارش دانشجویان در شهر اسن آلمان 1387

-

ارائه مقاله در کنفرانس انجمن زبان آسیا با عنوان تاثیر ارزشیابی در تقویت نگارش - مالزی 1386

-

چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی دانشگاه کرمان تحت عنوان تاثیر آزمون های جایگزین در تقویت نگارش دانشجویان 1384

-

ارائه مقاله در کنفرانس زبان تخصصی کشور فرانسه تحت عنوان تاثیر آزمون های جایگزین در یادگیری دانشجویان 1384

-

ارائه مقاله در کنفرانس ملی دانشگاه آزاد لاهیجان تجت عنوان بررسی نظریه ساپیروف 1383

-

ارائه مقاله در کنفرانس زبان تخصصی کشور فیلیپین تحت عنوان نقش محیط در شکل گیری واژه ها 1383

-

ارائه مقاله در کنفرانس ملی دانشگاه آزاد آستارا تجت عنوان تفاوت آزمون و ارزیابی های مدرن 1382

-

ارائه مقاله در کنفرانس زبان تخصصی کشور روسیه تحت عنوان تفاوت آزمونهای انگلیسی بر روی کشتی و دانشگاه1382

-

ارائه مقاله در کنفرانس زبان تخصصی کشور چین تحت عنوان نگارش کاربردی برای دریانوردان 1381

-

ارائه مقاله در کنفرانس زبان تخصصی کشور بلغارستان تحت عنوان نقش پیش فرضها در درک مطلب 1380

-

ارائه مقاله در کنفرانس زبان تخصصی کشور چین تحت عنوان تاثیر متون تخصصی در انگیزش دانشجویان 1379

-

ارائه مقاله در کنفرانس تخصصی کشور کرواسی تحت عنوان متدی که در آموزش موثر است 1378

افتخارات :

- مدیر مسول مجله ESP دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

- عضو هیات تحریریه CADADIAN TEFL

- عضو هیات تحریریه مجله Iranian journal of applied linguistics دانشگاه سیستان و بلوچستان

- عضو هیات تحریریه دانشگاه زابل 

- عضو هیات تحریریه science publishing group - international journal of language and linguistics

-

برنده جایزه IELTS Australia در سال 2011 بر اساس:

· Innovative approaches to the unique educational contexts

· Applicability of approaches, methodology and content to countries across the region

-

پژوهشگر برتردانشگاه در سال 1395

پژوهشگر برتردانشگاه در سال 1394

پژوهشگر برتردانشگاه در سال 1393

پژوهشگر برتردانشگاه در سال 1392

پژوهشگر برتردانشگاه در سال 1390

پژوهشگر برتردانشگاه در سال 1389

-

پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1388

-

پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1387

-

پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1386

-

پژوهشگر برتر دانشگاه تا پایان سال 1385