اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیناصر جهانشاهی

نام : ناصر

نام خانوادگی : جهانشاهی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

رزومه پژوهشی

پست الکترونیک : n.jahanshahi@cmu.ac.ir