اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیعلیرضا جمالی منش

نام : علیرضا

نام خانوادگی : جمالی منش

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : ajamalimanesh@cmu.ac.ir