اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانییحیی توماج

نام : یحیی

نام خانوادگی : توماج

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : toomaj@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی:

-

کارشناسی ارشد /مدیریت بازرگانی/دانشگاه علامه طباطبایی تهران

-

کارشناسی /مدیریت بازرگانی /دانشگاه سمنان

سوابق اجرائی:

-

بیش از 4 سال عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

-

تدریس در دانشگاه های آزاد، پیام نور و سراسری

-

مدیر گروه رشته مدیریت بازرگانی دریایی به مدت 3 سال

-

مدیر امور اداری دانشگاه دریانوردی چابهار 1385