اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیمرتضی پهلوانی

نام : مرتضی

نام خانوادگی : پهلوانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : pahlevani@cmu.ac.ir